Kadın Çalışmasının Ateşine Su Dökülmemeli

“Emekçi Kadınlar Kurultayı” şiarıyla yola çıkan ve bugün azımsanmayacak bir yol kat etmiş olan emekçi kadın örgütlenmesi içinde yer alan iki devrimci kadının kaleme aldığı bu yazıyı okuyucularımızın ilgisine sunuyoruz.

“Ateş, ölümlü tutkuları tüketen ve saf ruhu aydınlatan bir tanrıdır.”
“İnsanlık tarihinde ezilenlerin hiçbir büyük hareketi emekçi kadınların katılımı olmadan yürümemiştir. Ezilenlerin arasında en ezilenler olan emekçi kadınlar, özgürlük eyleminin büyük yolunun kenarında kalmadılar ve kalamazlardı. Kölelerin kurtuluş hareketi, bilindiği gibi, yüzlerce ve binlerce büyük kadın şehit ve kahramanı yaratmıştır. Serflerin özgürlüğü için savaşanların oluşturduğu sıralarda, on binlerce emekçi kadın vardı. Ezilen kitlelerin kurtuluş hareketinin en güçlüsü olan, İşçi sınıfının devrimci hareketinin, bayrağı altında, milyonlarca emekçi kadını toplaması şaşılacak bir şey değildir.” (Stalin)

Dünyada ve Türkiye’de emperyalist-kapitalist sistem işçi sınıfı ve emekçi halklara, ezilen uluslara karşı her cepheden -ideolojik, ekonomik, askeri, siyasi- şiddet ağırlıklı topyekûn bir saldırıyı yeni dünya düzeni motifi içinde uygulamaya koyduğundan bu yana, gerek uluslararası gerekse de tek tek ülkelerde henüz birleştirilememiş olsa bile, bu emperyalist uygulamalara karşı hoşnutsuzluk, karşı koyuş da saldırılara paralel bir yükseliş yaşamaktadır. Sorun; sermayenin, dünya ölçeğinde, (kendi aralarında çelişkiler olsa da) ezilenler karşısında örgütlü, birleşik bir güç iken, sermayenin uluslara, dinlere, cinslere ve kendi uzantısı özelliği taşıyan ideolojilere bölerek parçaladığı ezilenlerin, henüz, eylemlerini proletaryanın yönlendiriciliği altında birleşik ve örgütlü bir güç olarak ifade edemiyor olmasıdır.
Ezilen halklar, yoksul köylülük, gençlik, kadın hareketi, işçi sınıfının sermayeye karşı mücadelesinde gözden kaçıramayacağı ve mutlak kazanılması gereken müttefikleridir.
Sorun böyle kavrandığında, kadın hareketinin varlık nedeni ve gelişimin gereğinin iyi kavranılması, gelişiminin önündeki barikatların yarılması, hem geniş emekçi kadın kitlelerinin ufkunu açacak, hem de sınıf hareketine taşınabilecek olanakların sağlıklı, objektif, geleceğe yönelik doğru değerlendirilmesini beraberinde getirecektir.

KADIN HAREKETİNİN GEREKLİLİĞİ VE OTURMASI GEREKEN ZEMİN
Sınıf mücadelesinin devrimci kutbunu temsil eden emekçi sınıflar hareketi bir gövde ise, başını öncü müfrezesiyle donanmış işçi sınıfı, gövdenin emektar ayaklarından birisini de kadın hareketi olarak betimlemek yanlış olmaz. İrade başta cisimlenirse eğer onu taşıyacak olan ayaktır. Bir kadın hareketinin yaratılmasının başlıca iki nedeni şu şekilde ortaya koyabiliriz:
Birincisi, yüzyıllardır, hayatın üretimi ve yeniden üretiminde insan soyunun yarısı olarak yer alan kadına, sömürücü sistemlerce ve onların erkek egemen ideolojileri ile giydirilmiş kadınlık rolünün bilinçlerde su yüzüne çıkarılması… Aşağılanan, küçümsenen, ikinci sınıf insan niteliği reva görülen, yetenekleri ve gelişimi dumura uğratılan, ya da ev-çocuk-koca üçgeninin sınırlarınca gelişimine “izin verilen” kimliği kazandıran özel mülkiyeti ve onun en küçük ama en güçlü olarak örgütlendiği zemin olan ailenin kökenini, toplumsal hayattaki yazılı-yazısız yasaları anlayarak devrimci bir tarzda yorumlayabilmeleri… Silik insan kimliğini kapitalizmin ikiyüzlü politikalarına çarpa çarpa aşarak kendi taleplerinin, haklanma arayışına düşmeleridir. İkincisi, birincinin kesintisiz devamı olarak, bu köhne sistemin kadına sağladığı kimliği, kendisi ve sınıfı için mücadele ederken parçalayabileceği gerçeğinden yola çıkarak, kafası mücadelenin hedefi doğrultusunda açık, önünü görebilen kavrayışa erişmiş, sağlam iradeli kadın kitlelerini, sınıfa karşı sınıf bilinciyle, ezilen ve sömürülenlerin kapitalizme karşı, yarının özgür eşit dünyası için devrimci sınıf mücadelesine ve onun öncüsüne kazanmanın zorunluluğudur.
Sınıf mücadelesinin kaderini, ezilen milyonlarca kadını kimin yedekleyeceği belirleyecektir bir bakıma. Özellikle ’80 sonrası Türkiye’de devlet eliyle beslenen gerici-dinci ideolojinin hedef kitlesi bugün ezilen kadınlardır. Yoksul semtlerde yaygın dini yayın dağıtımı,’kadınlara tarikat toplantıları ve yine özellikle bu semtlerde bit gibi çoğalan kuran kursları tipik ve dikkate alınması gerekli örneklerdir. Dinci kesimin gösterilerinde, etkinliklerinde yer alan kadın kitlelerinin nicel sayısının yoksul semtlerde artış gösterdiğini de unutmamak gerekir.
Kadın hareketi, sendikal hareket, gençlik hareketi vb. tüm hareketler gibi ideolojik olarak bir sınıfsal zeminde durur. Ya burjuva ideolojisinin ya da proletarya ideolojisinin. Ortası yok. Proletarya ideolojisinden bağımsız kadın hareketi hangi ulvi kadın haklarını savunursa savunsun, hangi radikal (kadınca) eylemleri yaparsa yapsın burjuva ideolojisinin yedeğindedir.
“Kadın kitleleri ya devrime ait alacaklardır, ya da karşı devrime. Şuna güvenmeyin ki iç savaş giderek daha keskin biçimlere büründüğü için kadın da nerede durduğu ve ne için savaştığı konusunda karar verecektir. Eğer siz komünistler en geniş kadın kitlelerinin devrimci kampa katılmasına çalışmazsanız o zaman burjuva partileri kadınların karşı devrim kampında toplanmalarını sağlayacaklardır.” (C. Zetkin. sf. 93, age.)”
Kadın hareketi, kadın kitlelerini, cinsiyet köleliğinin varlığını ve devamını sağlayan sınıf köleliğine karşı birleştirerek, kadın cinsini erkek cinsinin lehine tutsak eden burjuva toplumunun, tüm kurum ve kuruluşları ile parçalanmasının etkin bileşenlerinden biri olmak durumundadır. Onun için de özellikle fabrika temeline oturan, işçi ve emekçi kadının merkez güç olduğu, aydın, öğrenci, ev kadını, gibi kapitalizmden çıkarı olmayan tüm kadın kitleleri ile kenetlenen bağımsız bir kadın örgütü yaratılması da kadın hareketinin kitleselleşmesinin etkin bir aracı olacaktır. (Emekçi Kadınlar Bülteni, mevcut kadın hareketini ve komünist kadın hareketini ayrıca ele alacaktır.)

KADIN ÇALIŞMASINA YÖNELİK TUTUMLAR ÜZERİNE BİRKAÇ SÖZ

Yaklaşık on ay önce başlayan kadın çalışması, bağımsız bir kadın örgütünün yaratılmasına doğru adım adım ilerlemekte. Bu yazıda çalışmanın olumlu-olumsuz değerlendirilmesine ya da bağımsız kadın örgütünün öz-biçim formülasyonları üzerinde durulmayacak. Çalışma başladığından bu yana, çalışmanın yankı bulduğu alanlarda, şimdilik önemsiz gibi görünen, ama çalışmanın ilerlemesini veya gerilemesini etkileyebilecek kimi yaklaşımlara, küçük burjuva anlayışlara değinmek, bu konuda sınıf bilinçli öncü işçilere, devrimci demokratlara, çalışmanın ilerlemelimde rolü olabilecek tüm insanlara düşen görevler ve devrimci tutumlar üzerinde durulacaktır.

ÇALIŞMANIN KÜÇÜMSENMESİ
“Gençlik arasındaki çalışma bağıntısında görülen küçümsemeden daha az olmayan bir küçümseme emekçi kadınlar, kadın işçiler, işsiz kadınlar ve ev kadınları arasındaki çalışma bağıntısında da ortaya çıkmıştır.”
Dimitrov’un bu saptamasının sürmekte olan çalışmaya “bu çalışmadan bir şey çıkmaz” yaklaşımı ile günümüzde hayat bulması, hem bu çalışma için hem de yaklaşımın sahipleri için, üzücü ve düşündürücüdür. Böyle düşünüp böyle konuşmak en iyi ihtimalle niyetten bağımsız, kadınların mevcut köle durumundan hoşnut olmak anlamına gelir. En kötü ihtimalle de sermayeye hizmet etmektedir. Çünkü bu çalışma nasıl gelişir nasıl geriler noktasında dostça uyandan, eleştirel yaklaşımdan uzak bir tutumdur. Annesinin karnındaki çocuğa, zekâ özürlüdür demek gibi bir şeydir bu.
Kadın çalışmasını her alanda meşrulaştırmaya çalışan, mücadeleci, direngen, atılgan, sistemin kadın kabuğunu kırmış, burjuva-feodal sistemin her türden kadına yönelik baskısına karşı tavır alan kadınları, sistemin gerici değer yargılarıyla yargılamak yalnızca, küçümsemenin bir biçimi olarak değil, hangi kılığa girerse girsin niyetten bağımsız olarak ücretli köleliğin devamından yana olmaktır. “Kadınlara karşı bir mücadele yoldaşına davrandığı gibi davranmayan, geçmişin mirasının kökünü acımasızca kurutmayan komünistler damgalanmak zorundadır” (Dimitrov.)

ÇALIŞMAYA KATILIMDA YA DA KATILMAYA TEŞVİKTE DUYARSIZLIK HATTA ENGEL OLUNMASI
“Kadınlar arasındaki çalışmanın ihmali ve bu çalışmanın sadece kadın komünistlerin işi olduğu görüşünün kökü kazınmalıdır.” (Clara Zerkin)
Kadının yaşamında ezilme nedenleri ve biçimleri olan ilişkiler ve işler, kurtuluşuna gidecek yolun aydınlatılması çalışmasına katılımda da kuşkusuz engeldir. Ancak, çalışmanın bir ucundan tutabilecek birçok kadın, kendilerine yardımcı olabilecek, önlerini açabilecek yakınlara sahip olanlar bile gerekli duyarlılığı göstermiyorlar. Hatta dünyayı değiştirme dönüştürme mücadelesi içinde yaşayan kadın yakını (baba, koca, sevgili, abi, arkadaş) erkekler, çalışma içinde kadını yakınlarının aldıkları görevleri olumlayan-olumlamayan girişimlerle kadının inisiyatifini “kocalık”, “babalık” inisiyatifi görüntüsü ile köreltmekteler. Yine, bir dönem çalışmalara istekle katılan kadınların, kocayı Ve evi ihmal gibi gerekçelerle, “erkek yakınların” uyarı ve etkileriyle çalışmayı uzaktan izledikleri görülmektedir.
Ayrıca, çalışmanın sürdüğü tüm alanlardan kıpırtının hissedilmediği kesim, kamu çalışanları ve onların sendikal çevreleridir. Kadın sorunlarına yaklaşımları “memurca”. Çalışmanın yalnızca kadının kendi sorunu (grevli toplu sözleşmeli sendikalı olma mücadelesinde bu çalışmanın taşıyacağı olanaklar göz ardı edilmekte) olarak nitelendirilmesi, kadın mücadelesinin gelişmesinde katabilecekleri gücü ve olanakları, kadın çalışması kavranamadığından esirgenmektedir.

KADIN ÇALIŞMASINA SOSYALİST YARIŞMACILIKTAN UZAK, KAPİTALİST REKABETÇİ YAKLAŞIM
Karşı sınıf örgütlülüklerinin en küçük parçasına tahammül edemeyen kapitalizm, tepeden tırnağa kendisi örgütlü. Öyle ki onun ideolojik vantuzları, dünyayı değiştirme-dönüştürme kavgası içinde olan insanları da kavrayabilmekte. Bu çok tehlikeli iflah olmaz gizli hastalıkların kaynağıdır. Yalnızca kadın çalışması için değil, hayatın her alanında verilen örgütlü mücadelenin öncüleri, taraftarları arasında rastlanabilecek; ama nerede görülürse görülsün kişiliğe sinmiş küçük burjuvanın yaşamasına hayat hakkı tanınmamalı. Kişiliklerin ve mücadelenin devrimci tarzda üretilmesinin önünde engel olan bu hastalıklı ruh hali, dış, görünen çevre ilişkilerinden çok, kişinin ruhunun, alışkanlıklarının en çıplak dolaştığı ev yaşamında, kadın-erkek ilişkilerinde ve kadın çalışmasına yönelik yaklaşımda, kişiliğin bilmem kaçıncı katına gizlenmiş binlerce yıllık ataerkil, burjuva, küçük burjuva hastalıkların hepsini depreştirmektedir.
“Bir küçük burjuvanın başarısı, diğer küçük burjuvanın bağrına saplanmış hançeridir.”. Ama bu çalışmanın küçük burjuva ideolojisinin yeniden üretildiği bir çalışma olmadığı, sık sık anımsanarak, olası başarıları bağra saplanmış bir hançerin acısının hezeyanıyla çırpınmadan, sınıf mücadelesinde sermayeye saplanacak bir hançer ucu olarak kavramak gerekir.
Sistem, kadını köleleştirme aracı olarak devlet zorunu, devletin izdüşümü mülkiyetçi aileyi, yasaları, dini, gerici gelenekleri ve erkek cinsini kullanır. Bir bütün olarak kadını köleleştirici tüm olanaklarını seferber eder. Kadın cinsi de sistem kaynaklı zaaflarını, eksikliklerini kullanarak köleleştiren unsurlardan, kendisini muaf tutamaz. Bedenine, emeğine, erkeğe, gücüne, toplumsal yaşama yabancılaştırman kadın, “kadınlık psikolojisi ve kadın ruhsallığı, kadınlık rolleri” ile köle kadını yeniden kuşaktan kuşağa kendi eliyle de üretir. Kadın çalışmasına bugün yer yer sosyalist yarışmacılıktan uzak, kapitalist rekabetçi ruh haliyle burun kıvıran yaklaşımlardan, ben yoksam bu çalışma tu-kaka olur, bir yere varmaz gibi, küçük burjuvanın dar kafalı tipik ruh haline denk düşen tutuma Lenin’den bir hatırlatma yapmakta yarar var. “Binlerce küçük burjuvanın beyinlerini değiştirmek kitlesel büyük bir devrim yapmaktan çok daha zordur.”(Sol Komünizm)
Bu rekabetçi dar kafalı yaklaşım sınıf mücadelesinin tüm alanları için aynı oranda tehlikelidir. Çünkü her konuda bir devrimci gibi davrananlar kadın konusunda zaafa düşerlerse bu devrimcilik tartışma götürür. “Ayrık otu gibidir dar görüşlü, bir türlü ölmez, kökünü kazımadan tarlayı ne kadar sürseniz yok edemezsiniz onu. Başınızı çevirinceye dek yeniden biter, saf saf gelişir ve çevresindeki tüm çiçekleri kökleri ile dalları ile boğurarak öldürür.” (Gorki, Edebiyat Yaşamım, s.122)
Kadın çalışmasının araçları olan bülten ve diğer yazılı materyallerin, gerek hazırlanışına katkı, gerekse okunup tartışılarak eleştiren düzeyde katkıda ve yayınların dağıtılmasında genel olarak bir eksiklik ve duyarlık zayıflığı da aşılmalıdır.
Yukarıda belirtilen çalışmaya yönelik (yaygın olmayan ama ciddiye alınması gerekli) tutumlar erkek ya da kadın, her iki cepheden de yaşanmaktadır. Erkek cephesinden bu tutumların varlığı şaşılacak bir şey değil. Kaçınılmaz bir tutumdur. Yüzyıllardır edinilen ideolojik donanım kadını onun kafasında, (niyet ne olursa olsun) özel mülkiyetin sandığına kitlemiştir. Yine kadının kölelikten kurtuluş çabası onun avantajı olan alışkanlıklarının, düzeninin altüst oluşunun paniği sayılabilir. Haftada bir gün karısı kadın toplantısına gittiği için, yemeğin pişmemesi, ya da tam o gün amcalar, dayılar, aile büyükleri kadınsız eve gelip konuk olduklarında, sorulacak sorulara verilecek yanıtın içeriği erkeği (devrimci olduğunu iddia etse de), sıkıntıya sokacaktır. Ama erkek cephesinde mutlak aşılması gereken bu tutumları onaylamak da mümkün değil. Eleştiri-özeleştiri mekanizması doğru, geliştirici tarzda işletilerek bertaraf edilmesi gerekir. Bu konuda soruna duyarlı, kadın ve erkek tüm sınıf bilinçli işçiler, devrimciler, onların örgütleri ve kadın mücadelesinin emekçi katılımcıları radikal bir tavır takınmalıdır.
Kadınlar cephesinden, kadın çalışmasını geriletiri etken olabilecek bu tutumlar ise daha fazla dikkate ve ciddiye alınmak durumunda olup, aşılması için hiçbir fedakârlıktan kaçınmamak gerekmektedir. Sistemin köleliğe mahkûm ettiği kadın cinsinden olan insanların bu sorunları sınıf mücadelesinin bir parçası ve kendi kurtuluşunun gereği olarak kavramadaki zayıflığın, sistemin kadın bilincindeki gücünün belirtisidir.
Kadınlar cephesinde bir başka tutum olarak çalışmaya, taşıdığı bilinç ve sorumlulukları gereği daha fazla duyarlı olması gereken, sınıf mücadelesinin her alanında gösterilen ilgi ve duyarlılığı kadın çalışmasına gerekli bulmayan öncü kadınlar için Dimitrov’dan seslenmek yerinde olur: “Ama kız kardeşlerinin ilerlemesi için çaba harcamayan bir komünist kadın, kötü bir komünist kadındır.”
“Ateş, ölümlü tutkuları tüketen ve saf ruhu aydınlatan bir tanrı”dır ve bugün, kadın çalışmasının ateşi yakılmıştır. Üzerine su dökülmemelidir.
Kendini yaşadığı her alanda hayata karşı, sınıf mücadelesine karşı sorumluluk duyan tüm devrimci, demokrat, dürüst aydınlar (kadınlı-erkekli) kadın sorununda da üzerlerine düşeni yapmakta devrimci sorumluluğu göstermek zorundadırlar.
“Kısacası biz komünist kadınlar, nerede kadınlar acı çekiyor, nerede kadınlar haklan ve özgürlükleri uğrunda mücadele etmek zorunda kalıyorlarsa elimizde bilgi meşalesi ve irade ve eylem kılıcıyla orada olmalıyız. Bu nedenle haydi, proletaryanın kapitalist iktidara karşı mücadele edebileceği tüm örgüt ve organlarda, sendikalarda, kooperatiflerde, işletme ve işçi konseylerinde çalışma ve mücadeleye. Burada her yerde komünist kadın hareketinin ruh, iradesi ve eylemi, kadın üyelerinin devrimci düşünce ve davranışının artan gücünde kendini hissettirmelidir. Erkekler cesaretsizce tereddüde düştüklerinde kadınlar onları ulandırsınlar.” (Clara Zetkin)

Kasım 93

Kadın hareketinde kavram çarpıtmaları

İşçi sınıfının kapitalizme karşı mücadelesinde, ezilen halklar, gençlik, yoksul köylülük ve örgütsüz kadın kitlesi önemli bir potansiyel olarak mutlak kazanılması gereken müttefiklerdir.
Devrim ve karşıdevrim arasındaki mücadelede, sınıfın yanında mücadeleye seferber edilmesi gereken kadın kitlelerinin örgütlenmesi özel önem taşır. Sınıfın örgütlü gücünün, emekçi halkın, sistemin saldırılarını geri püskürtmede milyonlarca örgütsüz emekçi kadının alacağı saf önemlidir. Bütün sorun devrimin yedek gücü bu kadın kitlesinin hangi saflarda yer alacağıdır: Medyanın, gerici geleneklerin, dinin ve yasaların etkisiyle kapitalist sistemin yanında mı yoksa sınıfın haklı, onurlu kavgasında mı?
“Kadın kitlesi ya devrime ait olacaktır, ya da karşıdevrime. Şuna güvenmeyin ki iç savaş giderek daha keskin biçimlere büründüğü için kadın da nerede durduğu ve ne için savaştığı konusunda karar verecektir. Eğer siz komünistler, en geniş kadın kitlesinin devrimci kampa katılmasına çalışmazsanız, o zaman burjuva partileri kadınların karşı-devrim kampında toplanmalarını sağlayacaklardır.”
Devrimin önemli yedek gücü milyonlarca örgütsüz kadın, sermayenin etkisi altındadır.
Bunların küçük bir azınlığı sendikalarda örgütlüdür. Bugün 12 yaş ve yukarısı genç kız ve kadın nüfusun işgücüne katılım ve örgütlenme oranı şöyledir: Üretime katılan kadın oranı % 51 olup, bunun % 80 gibi büyük bir bölümü kırsal kesimde (tarladaki kadın)dir. Sanayideki çalışan kadın oranı, % 15,2’dir. Kamu sektöründe maaşlı olarak çalışanların da yaklaşık üçte biri, % 30,4’ü kadındır. Kırsal kesimdeki kadının hemen bütününün örgütsüz olduğu, sanayideki 1 milyon dolayındaki kadın ücretlinin % 30’unun sendikalı olduğu belirlenmiştir. Kamu sendikalarındaki kadın üye sayısı toplam üye sayısının % 35’ini oluşturmaktadır. Bunların büyük bir çoğunluğu üye düzeyindedir. Delege, şube yönetimi, genel merkez yönetimine çıktıkça bu sayı % 1’lerin altına düşmektedir. Bütün bu veriler, örgütlü kadın sayısının genel emekçi sayısına oranla çok düşük olduğunu göstermektedir. Yaşayan nüfusun yarısının kadın olduğu gerçeğinden hareketle, ancak küçük bir azınlığın burjuvaziye dâhil olduğu düşünülürse, kalan kadın kitlesinin büyük çoğunluğu örgütsüzdür.
Kadınlar, toplumsal sınıflardan ayrı homojen bir toplumsal güç değildir. Kadın kitlesi de, ezen ve ezilenler olarak uzlaşmaz sınıf karşıtlıklarıyla bölünmüştür. Bu nedenle kadının kurtuluşu ezilen sınıfların gerçek kurtuluşlarından ayrı düşünülemez. Kapitalizm koşullarında kadın sorunu ve mücadelesi bir bakıma doğrudan emekçi kadınların sorunudur.
Gündemi emekçi kadın cephesinden belirleyen Emekçi Kadınlar Birliği, yaptığı eylem ve etkinliklerle işçi ve emekçi mücadelesinde önemli bir halkayı yakalamıştır. Bu EKB’nin taşıdığı zaaf ve eksiklikler karşısında tutum almada, emekçi kadın hareketinde edindiği yere orantılı olarak daha duyarlı olmasını da beraberinde getirmektedir. EKB tüm eksik ve zaaflarına karşın, 2 yıl gibi kısa bir sürede, on bini aşkın kadına ulaşarak, onların taleplerini eyleme dönüştürerek, sınıfın kadın cephesini oluşturacak, kitlesel kadın örgütü adayı olduğunu tereddüde yer bırakmayacak açıldıkla ortaya koymuştur. Yine bu süreçte EKB, kitleselleşmesinin önündeki en büyük engel olan, dar grupçu, sekter tavırlardan arınarak, şefler koalisyonu olmaktan kendini kurtarmıştır. Kitle örgütü olmada bu somut adımlan atmış olması, umut vericidir. Bu kazanım daha şimdiden sendikalar, kitle örgütleri ve semtlerdeki emekçi kadınların EKB’ye duyduğu güveni artırmıştır.
EKB, deneyimlerinden yararlanacağı bir mirasın üzerinde şekillenmemesinin oluşturacağı dezavantajı, alanında tek olmasının verdiği avantajla ortadan kaldırma yeteneğini göstermelidir. Bu nedenle o, atacağı her adımı sağlam atmak noktasında gerekli uyanıklığı elden bırakmamalıdır.

KADIN SORUNUNDA LİTERATÜR ÇARPITMALARI İDEOLOJİK AMAÇLIDIR
Sermaye bir yandan işçi ve emekçi halka, örgütlü güçlere cepheden saldırırken öte yandan ideolojik alanda da mevzilenmektedir. Kadın alanında sözde “kadın hakçı ideoloji” olarak -feminizm- önümüze çıkan burjuvazinin, ideolojik alanda da geri püskürtülmesi görevi en çok EKB içindeki Marksist kadınlara düşmektedir. Burjuva kadın hakları savunucuları yani feministler, özünde burjuva-kapitalist düzen savunucularıdırlar. Bu hareket öz itibariyle burjuva düzenini yıkmayı değil, aksine ona dayanarak reformlar yoluyla kadın sorununun çözüme kavuşabileceği iddiasındadır. Bu nedenle kadının gerçek kurtuluşunu sağlayacak olan devrim karşısında, feminist tavır düşmancadır. Hiç kuşkusuz bu düşmanlık temelsiz değildir. Çünkü devrim, kadın sorununu feministçe çözebileceklerini iddia ettikleri düzeni yerle bir edecek bir alt üst oluştur. Bu saflarda halen sosyalizmden bahseden, sosyalist feminist olduğunu iddia edenler varsa da bu yalnızca emekçi kadınları, sınıfın devrim mücadelesinden alıkoymak için yapılmaktadır. Sahte “sosyalizm”leri buna hizmet etmektedir. İşte burada emekçi kadın örgütü içindeki Marksist kadınlara ideolojik cephede büyük görev düşmektedir. Bu görevlerin en önemlilerinden birisi de Marksist literatürün çarpıtılmasına izin vermemek, aksine ona sarılmaktır.
Dilde, sistemi hedefleyen kadın örgütünün politikalarıyla bağdaşmayan bozuşturulmuş yabancı terimlere rastlanılmaktadır. Bunlardan biri de “genç kadın” deyimidir. Bu sıradan bir sözcük olsa, ya da bir sözcüğün yerine basitçe başka bir sözcüğün kullanılması olsa üzerinde durmamızın bir gereği olmazdı. Fakat görülüyor ki, burada bir kavram bilinçli olarak çarpıtılıyor, artık herhangi bir şeyi nitelemek için kullanılan basit bir sözcük olmaktan çıkartılıp, belli bir politik tutumun öznesi haline getiriliyor. Bununla da kalınmıyor bu kavramın üzerine koca koca “teori”ler inşa edilme cüreti gösteriliyor. Neden “genç kız” değil de “genç kadın” deyimi tercih ediliyor?
Devrimci komünist kadınların sözlü yazılı diline de yerleştirilmek istenilen bu yama sözcük, burjuvazinin feministler kanalıyla emekçi kadın mücadelesinin sulandırılması çabasının bir yansımasıdır. “Genç kız” deyimim kullananları “feodal” olmakla eleştirenler hiç kuşkusuz bu sözcükle anlatılmak istenenin “bekâret” bezirgânlığı olmadığını bilmez değildirler. Ama elden ne gelir, “cinsiyetçi ideoloji”lerini mazur gösterme telaşı böyle ipe sapa gelmez gerekçelerle “çok bilmiş”leri bir bardak suda fırtına koparmaya mahkûm etmektedir. Her sınıfın amaçlı eyleminin nasıl çocukluk, gençlik ve olgunluk dönemleri varsa, kadın, erkek insan soyunun da yaşamı boyunca hem fiziksel ve hem de moral ve etik değerler bakımdan benzer tarzda  kategorize edilen dönemleri vardır. “Genç kız” teriminin; gürbüzlüğü, dinamizmi sınırsız bir enerji ve gözü kara cesaretiyle karakterize olan, gençliğin kadın cinsinin ifade edilmesinden başka bir anlamı yoktur. Kadın sözcüğü ise, ne daha fazla, ne daha eksik en genel anlamda olgun dönemi ifade eder. Kız çocuğu, erkek çocuğu deyimlerinden sonra, erkek çocuk delikanlı olurken, kız çocuğu hiç genç kız olmadan kadın mı oluveriyor. Bu dilin doğal kullanımının da zorlanmasıdır ve kadın hakçılığı adına genç kızlığın, insanın normal yaşam evrelerinden birinin inkâr edilmesidir.
Yine feminist burjuva ideolojiden devrimci komünist söyleme sızdırılmaya çalışılan “erkek egemen” deyimi de aynı değerlendirmeden geçmek zorunda. Erkek egemen deyimi ataerkilliği anlatmanın daha ötesine geçtiğinde, burjuva ideolojinin her mücadeleyi kendi sularında boğma isteğinin bir aleti haline gelir. Emperyalist ve kapitalist sistemin egemenliğinin cinsiyeti yoktur. Ezen sınıf, ezilen sınıf ve ulusa saldırırken cinsiyet ayrımı gözetmez. Sermaye, kadın ve erkeği ile bir bütündür. Erkek egemen deyimi, karşı saflarda emekçi erkeği de görmek ve verilecek mücadeleyi sınırlamak gayretinden kaynaklanır. Bu kapitalist kölelikten kurtuluş mücadelesinde proletaryayı cinsiyet ayrımı ile bölüp, gücünü azaltacağı gibi emekçi kadının da devrim mücadelesinde perspektifini bulandırır.
Yine burjuva ideolojisinin, kadın faaliyetine sızmaya çalıştığı alanlardan biri de; “aile içi demokrasi ” ve “ev içi işbölümü” gibi kadınların duyarlı olduğu alanlardır. Kadın ve erkeğin gerçek anlamda aşkı yaşamadığı günümüz ailesinde, “evde demokrasi” istemi eşit olmayan işbölümünün eşitleştirilmesi suretiyle bugünkü ailenin çürümüşlüğünün giderilebileceği tezine dayanır. Emekçi kadın mücadelesinde hedef şaşırtan, eşitsizliğin eşitliğini savunan, ailenin eğitim ile düzelebileceği imajım yaratan bu yama ideolojilere karşı, burjuva, aşksız ailenin reddi mücadelesini yükseltmek gerekir.
Kapitalizmin gelişmesi ile beraber ailenin dağılması burjuvazide panik yarattı. Bu yüzden o, kadınların duyarlı olduğu alanlarda sözde “eşitlik mücadelesi” ile gündemi saptırmak istedi.
“Kadının fabrikaya kaydırılan faaliyeti alışılagelmiş aile yaşamını yok etti, ama aynı zamanda ekonomik bağımsızlığın ve böylece kadın cinsinin kurtuluşunun da ilk temel taşını koydu” fikrinden hareketle kapitalist sistemin dağılan aileyi sözde reformlarla kurtarabileceğini ve aile içi eşitliği sağlamayı amaçlamak tam bir aymazlıktır. “Ev içi demokrasi”, “eşit olmayan işbölümüne karşı mücadele” ile aile daha çekilir, daha dayanılır kılınmak istenir. Oysa bu sistemde tek eşli doğal aile oluşturmak mümkün değildir. Bu nedenle aileyi eğitimle cilalama değil, yerle bir olacağı devrime katmak gerekir. Bir an ev içi işbölümünün “yeni” tarzda, yani erkeği de işin içine katarak yeniden düzenlendiğini varsayalım. Bu durumda eşitsizliği ortadan kaldırmış olmayız, olsa olsa bu düzenlemeyle kadın ile erkeğin basitçe yerlerini değiştirmiş oluruz ki; bu da cinsler arası eşitsiz aile biçimlenmesini tersten üretmiş oluruz sadece.
“Ailede eşitlik” adıyla suni ve dayatmacı bir eşitlik değil “toplumda cinsler arası eşitliği” savunmak gerekir. Aile içi eşitlik ve demokrasi sorununun en tam ve eksiksiz çözümü, ancak kapitalizmin tasfiyesinden sonra ev işlerinin kamu hizmeti niteliği kazanmasıyla olanaklıdır. Özetle emek sermaye çelişkisinin cinsler arasına yansıması olan bugünkü aile, reformlarla düzeltilemez. Emekçi kadın örgütü aynı zamanda bir okul olmak zorundadır, işlenmesi gereken aile içi rekabet değildir. Bu uyuyan kadının farklı bir masal ile yeniden uyutulması olur. Cinsler arasındaki ilişki, kadın ve erkeğin rekabeti şeklinde değil, enerjilerini birlikte yeni toplumu kuracakları sosyalizm mücadelesinde yoğunlaştıracak şekilde düzenlenmelidir.

EKB KAMPANYALARI VE ÇIKARILACAK SONUÇLAR
“Kadınların mücadelesi zordur. Emek ister, büyük bağlılık ve büyük fedakârlık gerektirir. Ancak fedakârlık ödüllendirilecektir ve ödüllendirilmelidir. Çünkü işçi sınıfının kurtuluşunun hiçbir ulusal ve mesleki ayrım gözetmeksizin birlikte dövüşülerek kazanılması gibi, bu mücadele de ancak cins ayrımı gözetmeksizin birlikte savaşılarak başarıya ulaşabilinir.”
EKB’nin kısa sürede kitleselleşmesinde; İstanbul’da 2000’e yakın kadınla bir araya gelerek toplantı yapmasında elbette açtığı kampanyaların, eylemlerinin önemli bir yeri var.
İşçi kadının, her kesimden emekçi kadının, kitlesel taleplerinin doğru belirlenmesi ve bunların eyleme dönüştürülmesi, önemli bir geçmişi olmayan ve her türden burjuva ideolojisine açık yeni bir oluşum için önemlidir. Yaz aylarında gerçekleştirilen “Temiz Su İstiyoruz” kampanyası her kesimden, her ulustan emekçi kadının isteyebileceği genel bir talep olmasıyla ve susuzluğun en fazla kadım etkilemesi yönüyle doğru seçilmiş bir kampanyaydı. Sonuç olarak doğru seçilmiş bu taleple binlerce kadına pratikte ulaşılabildi. Başlangıçta doğal bir istek olan “Su İstiyoruz” talebi ile kadınlar sokağa taştı. Pratik olarak bu tavır alış, onların politikleşmesi açısından önemli bir adımdı. “Eğitimde Katkı Payı” uygulamasına karşı yürütülen kampanya ise, genel bir talebin kadınlar cephesinden yakalanması yönüyle önemli bir kazanıradır. Eğitimin-öğretimin özelleştirilmesi genel bir talep olup milyonlarca işçi ve emekçiyi doğrudan ilgilendirmektedir. Yoksul ailelerin birden fazla çocuğunu ilköğretime göndermede zorlandığı ortada iken, üstüne bir de “Eğitimde Katkı Payı” adı altında ek parasal külfet binince, ister istemez okula hangi çocuğun gönderileceği gibi talihsiz bir “tercih” sorunu çıkar. Tercihin hangi yönde kullanılacağı baştan bellidir: Kız çocuğunun okuldan alınmasıyla sonlanır. Sessiz kalındığı koşullarda sorun kendini tam da böyle ortaya koyacaktır. Tercihin kullanılması noktasında sorunun kadın halkasının doğru kavranması gerekir. Bu halka yakalandığı içindir ki; irili ufaklı, birçok okulun önünde, meydanlarda (Sarıgazi ve Özgürlük Meydanı, Valilik önü) yapılan eylemlere katılan velilerin çoğunluğunu kadınlar oluşturmuştur. Örgütlü bir kadın mücadelesinin sonuçları olduğu kadar, doğru seçilmiş bir genel talebin, güncel ve kadım ilgilendiren cepheden yakalanmış olması da bu basanda önemli rol oynamıştır.
Son olarak EKB’nin 25 Kasım “Cinsel Tacize Son Kampanyası”, kadının gündeminin suni olarak yaratılmasının sonuçlarıyla; kadınların bile ilgisizliğiyle karşılaştı. Yüzlerce kadınla yapılan basın açıklamalarından sonra, 20 kadınla yapılan basın açıklaması düşündürücü ve aynı zamanda öğreticidir de.
“Cinsel Sömürüye Son” kampanyası, “meşru” ailenin yüceltilmesi çalışmasına reform talebiyle (cinsel tacizin yok olmasıyla) katkı mı sunmaktadır, yoksa aileyi de kapsayarak, bütün olarak sistemi hedef alan mücadelede sistemin teşhir edilmesinde malzeme olarak mı kullanılmaktadır? EKB’nin ikincisini iyi yapamadığı ortadadır. Bu durumda haliyle birincisini yapılmış saymak gerekir. Cinsel şiddet, kapitalist sistemin bir sonucudur. Kutsal aileyi koruma adına burjuva ideologları da bu talebe sahip çıkmaktan geri durmazlar. Ne ki bu sorun etrafında yürütülen mücadele, ufkunu salt cinsel tacizle sınırlamayıp sisteme karşı bir mücadeleye dönüştüğü oranda burjuva çözüm biçimlerinden ayrılır.
Doğru mücadele çizgisi fabrikalardan, yoksul semtlerden, tarlalardan çıkacaktır. Kadın mücadelesinin kitleselliği fabrikadaki, tarladaki emekçi kadınların ruhunu tanımaktan geçer. Talepler bu kadınlar tarafından belirlenecektir. Şefler koalisyonunun yaptığı gibi masa başı, kitlelerin ruh halinden uzak talep belirlemeleri kadın hareketini daraltır, kitlelerden uzaklaştırır. Her şeye karşın EKB’nin geçmiş deneyiminin olmaması, yanlış platforma çekilmesi tehlikesini de beraberinde getirmektedir. Tehlikenin boşa çıkarılması için proletaryadan uzaklaşılmamalı, atılan her adımda onun desteğinin alınmasına özel bir önem verilmelidir.
Emekçi kadın hareketi; burjuva kadın hakları savunucularının, sözde kadın dostlarının savunduklarının tersine, emekçi kadınları yalnızca “erkek egemenliğini” ortadan kaldırma amaçlı bir cinsiyet mücadelesine çağırmıyor. EKB tüm işçi ve emekçi kadınları, kadın olmalarından kaynaklanan sorunların yanı sıra, aynı zamanda sınıfın örgütlü gücü ile birlikte tam kurtuluşunun gerçekleşeceği üretim araçları üzerindeki özel mülkiyetin kaldırılması mücadelesine katılmaya çağırıyor.

Ocak 1995

Özgürlük Dünyası 2022

Yukarı ↑