Alman İdeolojisi ve tarihsel materyalizmin doğuşu

Alman İdeolojisi Marx ve Engels’in yapıtları içerisinde en önemlilerinden biri. Marx ve Engels bu eserleriyle birlikte tarihsel materyalizmin temellerini attılar. Alman İdeolojisi’yle birlikte Marx ve Engels’in kendilerine kurgusal felsefenin buğulu atmosferinden uzak yeni ve verimli bir alan yarattıkları söylenebilir.
Alman İdeolojisi 1845 yılında yazılmış olmasına karşın 1932 yılında Rusya’da Marksizm Enstitüsü tarafından yayınlanıncaya dek gün ışığına çıkmadı. Yayıneviyle çıkan sorunlar nedeniyle iki ciltlik bu çalışma “farelerin kemirici eleştirisine” terk edildi. Kitabın yazarları bu çalışmayı “eski felsefi bilinçleriyle bir hesaplaşma” olarak gördüklerinden ve bu amaçlarına ulaştıklarına inandıklarından Alman İdeolojisi’ni tekrar yayınlamayı yaşamları boyunca düşünmediler.
Alman İdeolojisi’nin içeriğini incelemeye başlamadan önce Marx ve Engels’in felsefi çalışmalarının evrimine bakmakta yarar var. Bu felsefe yolculuğunda Engels’in 1845’e dek kendi başına özerk bir felsefi çalışması olmadığı için esas olarak Marx’la ilgileneceğiz.
Marx liseyi bitirdiğinde Kant’ın etkisi altındaydı. Kant’ı Alman bilinemezciliğinin en tutarlı savunucusu olarak gösterebiliriz. Kant’a göre bir dış dünya vardı ama bu dünya hiç de göründüğü gibi değildi ve aslında nasıl olduğu da hiçbir zaman bilinemezdi.
Marx eleştirel tutumunu Hegel’e ve onun ardıllarına karşı da sürdürdü. Eleştirilerine Hegel’in hukuk ve din felsefelerinin eleştirisiyle başladı.

ALMANLAR VE İDEOLOJİLERİ
19. yüzyılın sonlarına dek Almanya adlı bir devlet yoktu. Bugünkü Almanya’nın olduğu coğrafyada ulusal birliğini kuramamış yüzlerce irili ufaklı devlet, bir de büyük Prusya devleti vardı. Yönetim İngiltere ve Fransa’da olduğu gibi merkeziyetçi bir devlet tarafından değil, küçük prenslikler tarafından gerçekleştiriliyordu. Yine kapitalizmin İngiltere ve Fransa’daki gelişmişliğine karşılık Almanya hâlâ feodal ilişkiler sarmalındaydı. Zaten Almanya’nın kapitalistleşmesinin önünü açmaya yönelik girişimler genelde toplumun doğal gelişimi içerisinde değil aksine yukarıdan planlanan reformlar yoluyla gerçekleşti.
Almanya’da kapitalizmin gelişmesinin ve ulusal birliğin sağlanmasının gecikmesi, Alman burjuvazisinin pısırıklığı ve tepeden inme reformlar olarak özetlenebilecek nedenler Alman aydınının, özellikle felsefecisinin, aklın rolünü abartmasına yol açtı. Hobbes, Locke, Hume gibi Britanyalı; Rousseau, Montesque, Voltaire gibi Fransız filozoflar toplumsal gelişmeleri daha çok “sivil topluma” yönelik kavramlarla açıklarken Alman filozofları devleti öne çıkarıyorlardı. Devleti öne çıkarmalarının en önemli nedeni, özellikle Hegel ve ardıllarının, devleti, kutsal ruhun, onun akılcılığının dünyada cisimleşmiş hali olarak görmeleridir.
Alman idealistleri fikirlerle, düşüncelerle ilgilendiler; tarihsel gelişmeleri düşüncelerin değişmesine, gelişmesine bağladılar. Hegel, Prusya devletini tinin kendini gerçekleştirmesinin son aşaması olarak anladı. Başka bir deyişle Hegel’e göre Prusya devleti, olabilecek en mükemmel devlet fikrinin bu dünyadaki tezahürüydü. Sonra Prusya devleti yıkıldı. Hegelciler büyük bir şaşkınlığa uğradılar. Sağ ve sol Hegelciler olarak bölündüler.
Sağ Hegelciler Hegel’jn bütün tutuculuklarını da sahiplenerek yollarına devam ettiler. Sol Hegelciler ise Hegel’in, “gerçek Hegel’in”, aslında devrimci bir öze sahip olduğunu iddia ederek kendi Hegel’lerini yarattılar. Toplumsal konum olarak sol-Hegelciler düzen karşıtıydılar. Fransız Devriminden etkilenmişlerdi, dini, tutucululuğu eleştiriyorlardı; demokrasi ve eşitlik yanlışıydılar. Aralarında komünist olanları bile vardı. Hepsi bir devrimden söz ediyorlardı ama söz ettikleri devrim, bireylerin tek tek kafalarında gerçekleştirecekleri bir devrimdi. “Biri, insanlara bu yanılsamaları değiştirip, yerine insanın özüne uygun düşen düşünceler koymayı öğretelim diyor, bir başkası, bu yanılsamalara karşı eleştirel bir tutum almayı öğretelim onlara diyor, bir üçüncüsü ise, bunları kafalarından çıkarıp atmalarını öğretelim diyor ve – bugünkü gerçekliğin böylece çökeceğini iddia ediyorlar.”
Görüldüğü gibi sol-Hegelcilerin tümü dış dünyayı bireylerin düşüncelerine bağlayıp, kişinin kendi özüne ters, onunla çelişen, yanlış ve kötü düşüncelere sahip olduğunu savunuyorlar ve bu düşüncelerin değişmesi ya da atılması halinde gerçekliğin kişi için ızdırap verici bir halden çıkacağını öne sürüyorlardı. Genç-Hegelcilerin düşünüş biçimleri elbette gündelik hayatı kavrayışlarının ve onu değiştirmek için ürettikleri politikanın dışında yaşam biçimlerine de yansıyordu. Genelde üniversite çevresinden öğrencilerden ve onlara yakın yazar-çizerlerden oluşan bu topluluk, öğrenci dernekleri adı altında toplanıyor, birbirleriyle sert tartışmalara giriyorlardı. Politik anlayışlardaysa darbeci bir bakış açıları vardı. Kurgusal felsefelerinin kendilerine verdiği güvenle, toplumun verili altyapısına bakmadan atıp tutuyorlardı. Dar bir grupla devleti ve tüm iktidar mekanizmalarını ele geçirip en azından demokratik bir toplum kurmayı planlıyorlardı.
Marx da felsefeyle tanışmasının başlangıcında sol-Hegelci bir hatta konumlanmıştı. Onu bu hattan uzaklaştıran iki etmenden söz edilebilir. Birinci etmen bir başka Alman filozofu Feuerbach’tı. Feuerbach “Hıristiyanlığın Özü” adlı eserinde esaslı bir din eleştirisine girişiyordu. İnsanı duyumsal, maddi bir varlık olarak tanımlayan Feuerbach’a göre Tanrı kavramı insanın kendinde varolan olumlu niteliklerin dışlaştırılmış halinden başka bir şey değildi. İnsan Tanrıyı yücelttikçe kendini küçültüyordu. Feuerbach’ta Marx’ı etkileyen, filozofun somut ve doğaya bağımlı insan anlayışıydı.
İkinci etmen giderek daha fazla ilgilenmeye başladığı ekonomi politik bilimiydi. Bu alanda yaptığı eleştirel okumalar onu giderek dış dünyanın belirleyiciliği yönünde ikna ediyordu.
Marx Hegelcilikten tarihsel materyalizme giden yolda dört ana eser vermiştir. Hegel’in Hukuk Felsefesinin Eleştirisi, Yahudi Sorunu, 1844 Elyazmaları, Kutsal Aile. Alman İdeolojisi ise idealizme vurulmuş son darbedir.
Bu yazıda Alman İdeolojisi altı ayrı başlık altında incelenecek. Her başlık altında metnin omurgasını oluşturan bölümlerden biri ele alınacak.

TARİHSEL MATERYALİST ÖNCÜLLER
Marx’la Engels, Alman İdeolojisi’ni yazma gerekçelerini eserlerinin önsözünde şöyle açıklıyorlar. “Bu kitabın birinci cildinin amacı, kendilerini kurt sanan ve başkalarının da kurt sandıkları bu koyunların ne olduklarını ortaya koymak, onların meleyişlerinin Alman burjuvalarının tasarımlarının felsefi bir dille yinelenmesinden başka bir şey olmadığını ve bu felsefi yorumcuların palavracılıklarının, Alman gerçekliğinin zavallı yoksunluğunu yansıtmaktan başka bir anlam taşımadığını göstermektir.”
Görüldüğü gibi Alman İdeolojisi bir savaş alanında doğmuştur. Tarihsel materyalizmin öncülleri iki ayrı cephede yürütülen bir savaş sırasında açıklanmıştır. Cephelerden biri Alman İdealizmi, diğeriyse Feuerbach’ın doğa felsefesidir.
Bilimsel sosyalizmin kurucularının Alman İdealizmiyle savaşıp onu geçersiz kılmaya çalışırken izledikleri yöntem, on dokuzuncu yüzyılın ortalarına kadar hâkim olan felsefi yöntemden epey farklıydı. Yazarlar Hegelcilerin eserlerini iyice analiz edip iç tutarsızlıklarını göstermeye uğraşmak yerine, kendilerine pratik adlı yeni bir ölçüt yaratıp, idealist filozofların ana tezlerini özenle ortaya koyup bunların pratikte hiçbir işlerliği ve açıklayıcı değeri olmadığını göstermeye çalışıyorlardı. Başka bir deyişle idealist felsefeyi onun varsayımlarından yola çıkarak çürütmeye çalışmayarak, kurt postunun içindeki kuzuların minderinde güreşmeyi reddediyorlardı. Marx’a göre böyle bir güreşin ortaçağ papazlarının sonu gelmez tartışmalarına dönmesi kaçınılmazdı. Dış dünya var mı yok mu; eğer varsa bilinebilir mi sorularına verilen yanıtların doğruluğunun ölçütü insanın pratik faaliyetinde yatıyordu. “Nesnel hakikatin insan düşüncesine atfedilip atfedilemeyeceği sorunu, bir teori sorunu değil, pratik bir sorundur. İnsan, hakikati, yani düşüncesinin gerçekliğini ve gücünü, bu dünyaya aitliğini pratikte kanıtlamalıdır. Pratikten yalıtılmış bir düşüncenin gerçekliği ya da gerçeksizliği konusundaki tartışma, tamamıyla skolastik bir sorundur. “
Burada Marx ve Engels ile genç-Hegelciler arasındaki bir ayrımın tekrar netleştirilmesi önemli. Hegelciler düşman düşüncelerden, kötü düşüncelerden bahsedip bu düşüncelerin insanların varlıklarını, var oluş biçimlerini nasıl değiştirdiği hakkında sayfalar dolduruyorlardı. Oysa Marx tarihsel materyalizmin temel önermelerinden birini daha bu iddiaları çürütürken kuruyordu. Kendi felsefesini netleştirirken şöyle diyordu Marx: “Gökten yeryüzüne inen Alman felsefesinin tam tersine burada, yerden gökyüzüne çıkılır. Başka bir deyişle, etten ve kemikten insanlara varmak için, ne insanların söylediklerinden, imgelerinden, kavradıklarından ve ne de anlatıldığı, düşünüldüğü, imgelendiği ve kavrandığı biçimiyle insandan yola çıkılır; gerçek faal insandan yola çıkılır ve bu yaşam sürecinin ideolojik yansı ve yankılarının gelişmesi de, insanların bu gerçek yaşam süreçlerinden hareketle ortaya konulabilir. … Yaşamı belirleyen bilinç değil tersine bilinci belirleyen yaşamdır.”
Alman İdeolojisi’nin iki koca ciltlik bir eser olduğu daha önce belirtilmişti. Bu eserin Almancasından Türkçeye ya da İngilizce ve Fransızca gibi dillere yapılan çevirileri ise genellikle Feuerbach başlıklı yüz, yüz yirmi sayfalık bir kısımdan oluşmaktadır. Bunun nedeni kalan kısmın iki düşünürün genç-Hegelcilere karşı Kutsal Aile’de yaptıkları polemiğin devamını içermesidir. Marx ve Engels yukarıda ana hatlarıyla beliren kopuşu genç-Hegelcilerle iyiden iyiye alay ederek edebi bir dille kesinleştiriyordu. Kitabın özünü oluşturan çevrilen kısmında ise ağırlıklı olarak Feuerbach’ın materyalist anlayışı eleştirilmektedir.
Alman İdeolojisi’nin yazarları Feuerbach’ı tutarsız bir materyalist olarak nitelerler. Feuerbach’a yöneltilen eleştirilerin nedenleri iki madde altında toparlanabilir: 1) Feuerbach’ın somut bir varlık olan insana soyut ve değişmeyen, dolayısıyla tarihsel olamayan bir öz biçmesi. 2) Feuerbach’ın yabancılaşmayı ele aldığında yabancılaşmanın yalnızca bir biçimi olan dinsel yabancılaşma üzerinde odaklanması ve kişinin maddi yaşamının yeniden üretimi sırasında doğan yabancılaşmaya hiç değinmemesi.
Feuerbach’ı çağdaşı Alman idealistlerinden ayıran yanı onun insanı maddi bir varlık olarak ele almasıydı. Ona göre insan diğer canlılar gibi doğada yaşayan, algılama yetisine ve zekâya sahip bir varlıktı. Bunun ötesinde Feuerbach insana belli bir öz biçmişti. Başka bir deyişle bir insan tarifinde bulunmuştu. Eğer bir varlık insansa onda şu şu özellikler kesinlikle bulunmalıdır demişti. Feuerbach’a göre bu özü oluşturan değerlerin en önemlileri insanın sevme yetisi ve bir toplumsal varlık olma özelliğiydi.
Ancak Marx ve Engels’e göre insana soyut, evrensel geçerliliği olan bir öz biçmek onun, dolayısıyla içinde yaşadığı maddi doğanın, değişip dönüşme özelliğini reddetmek anlamına geliyordu: Feuerbach felsefesi materyalizme sadık kaldığı ölçüde ne tarihsel ne de diyalektikti, çünkü diyalektik düşünce çelişkilerin varlığını ve bu çelişkiler sonucunda meydana gelen gelişmelerin gerçekliğini kabul ediyordu. “Feuerbach materyalist olduğu zaman tarihten uzak duruyor, ve tarihi hesaba kattığı zaman da materyalist olmaktan çıkıyor. Feuerbach ‘da tarih ve materyalizm birbirlerinden tamamen ayrı şeylerdir…”.
Marx ve Engels Feuerbach’ın insana, tek tek bireylerin özelliklerinden yaptığı soyutlamalardan yola çıkarak verdiği özlerin aslında filozofun yaşadığı dönemdeki toplumsal ilişkilerinin insana verdiği biçim olduğunu vurgularlar. “…(Feuerbach) gerçek tarihsel insan diyeceğine ‘İnsan ‘ der. ‘İnsan ‘ dediği, gerçekte ‘Alman’dır.” “…Ama insan özü, tek tek her bireyin doğasında bulunan bir soyutlama değildir. Bu öz aslında toplumsal ilişkiler bütünüdür. Gerçek özün eleştirisine girmeyen Feuerbach, dolayısıyla: Tarihsel akıştan koparak, dinsel duyguyu kendi içinde sabitleştirmek ve soyut -yalıtılmış- bir insan bireyini öncülleştirmek… zorunda kalır.”
Feuerbach’ın tarihsel olmayan felsefesi onun doğayı ve insan doğa ilişkisini de kavramasını imkânsız hale getirir. Feuerbach’da doğa sabittir ve değişmez. İnsansa bu verili doğa içinde yaşar, büyür ve ölür. Oysa Marx ve Engels insanın ve onun toplumsal varlığının doğayla sürekli bir etkileşim içinde olduğunu savunurlar. İnsan verili doğa ve toplum ilişkileri içinde dünyaya gelir, doğayla ve toplumla ilişki kurar, onları kendi maddi gereksinimlerini sağlamak için üretim süreci içinde dönüştürür. Değişen doğa ve toplumsal ilişkiler değişmiş koşullar anlamına gelmektedir, değişmiş koşullar altında dünyaya gelen bir sonraki kuşağıma bir önceki kuşağın özdeşi olması olanaksızdır. Tarih, insan, toplumsal ilişkiler ve doğa üçlüsünün karşılıklı etkileşim halinde seyreden bir dönüşüm sürecinden başka bir şey değildir. “Tarih, her biri kendinden önce gelen kuşaklar tarafından kendisine aktarılmış olan malzemeleri, sermayeleri, üretici güçleri kullanan farklı kuşakların art arda gelişinden başka bir şey değildir, bu bakımdan, her kuşak demek ki, bir yandan geleneksel faaliyeti sürdürür ve öte yandan, tümüyle değişik bir faaliyetle eski koşulları değiştirir…”
Feuerbach’a yönelik ikinci eleştiriye geçmeden -Feuerbach’ın anladığı türden- yabancılaşmanın ne olduğuna kısaca değinmekte fayda var. Filozofa göre her insanın içinde barındırdığı özsel birtakım özellikleri vardır. İnsanlar bu özelliklerini çeşitli biçimlerde dışlaştırırlar, başka bir deyişle nesneleştirirler. Sonradan bu nesneleşen şeyler insandan bağımsız bir varlık gibi davranır, hatta insana hükmetmeye, onu ezip, onun için ızdırap kaynağı olmaya başlarlar. İşte bu duruma Feuerbach’ın sözlüğünde yabancılaşma, kendine yabancılaşma adı verilir. Feuerbach için, Marx’m söz ettiği kadarıyla, temel yabancılaşma, belki de tek yabancılaşma biçimi, dinsel yabancılaşmadır. İnsan, Tanrı diye bir kavram yaratıp, kendi özsel niteliklerini, örneğin sevgiyi, dışlaştırıp bu kavrama yansıtıyordu. Bu yansıtma bir yüceltme etkinliği olarak gerçekleştiğinden giderek Tanrı kavramının bu nitelikleri en saf, en mükemmel haliyle barındırdığına inanıyordu. Örneğin insandaki sevme potansiyeliyle tanrınınki karşılaştırılamazdı. Hızla yücelen, ama aslında insanın zihinsel ürününden başka bir şey olmayan Tanrı giderek kendine göksel bir krallık kuruyor, buradan insanlara, kendi yücelttikleri kavram karşısında korkmaya, kendilerini sefil ve aciz hissetmeye başlayan bu varlıklara, hükmetmeye başlıyordu. İşte Feuerbach’ın kendine yabancılaşma dediği şey buydu.
Marx ve Engels Feuerbach’ın materyalist insan anlayışını olumlarken yabancılaşma kuramında idealist bir anlayış bulduklarından eleştiriyorlardı. Onlara göre yabancılaşmanın insanın kendi zihninin ürünü olduğunu söylemek filozofu, yabancılaşmanın ancak kişinin kafasındaki yanlış inançların esaslı bir eleştirisini yapıp onları değiştirdikten sonra ortadan kalkacağını savunan genç-Hegelcilerden bir adım bile ileri götürmüyordu. Marx ve Engels’e göre yabancılaşma denilen durumun asıl kökeni toplumsal ilişkilerdi ve filozofun bu yabancılaşmayı kırmanın yollarını bulmak için asıl yapması gereken şey bu ilişkilerin ve çelişkilerin yabancılaşmaya nasıl yol açtığını ve bunların dünyayı değiştirmeyi nasıl olanaklı kıldığını bulup çıkarmaktı. “Feuerbach, dinsel kendine yabancılaşma olgusundan, dünyanın biri dinsel, tasarlanmış dünya, ötekisi gerçek dünya olmak üzere ikileşmesi olgusundan hareket eder. Onun uğraşı dinsel dünyayı cismani temele oturtmaktan ibarettir. Ama bu uğraşı sonuca ulaştırdığında yapılması gereken esas işin hâlâ beklemekte olduğunu görmez. Cismani temelin kendi kendisinden koparak, özerk bir krallık gibi bulutlara yerleşmesi olgusu, ancak bu cismani temelin içsel çekişmesi ve iç çelişkisi ile açıklanabilir. Öyleyse bu da ilkin kendi çelişkisi içinde anlaşılmalı ve ardından bu çelişkinin kaldırılmasıyla pratik içinde devrimcileştirilmelidir. Demek ki, örneğin dünyevi ailenin, kutsal ailenin gizi olduğu bir kez keşfedilince, bu kez de bu birincisinin teorik olarak eleştirilmesi ve pratik olarak alt üst edilmesi gerekir. “
Marx ve Engels tarihsel materyalizmin kuruluşunu yalnız genç-Hegelcilerin ve Feuerbach’ın olumsuzlanması üzerinden gerçekleştirmezler; kendi pozitif öncüllerini de ortaya koyarlar. Marx ve Engels’in ilk iddiası kendi öncüllerinin, çağdaşları olan Alman filozoflarınınki gibi fantastik kurgu ürünü ya da keyfi dogmalar olmadığıdır. Onların öncülleri soyutlamalar sonucu oluşturulmuştur, ampirik ve gerçektir. Burada özellikle gerçek vurgusu ilginç ve yenidir. Marx ve Engels kitap boyunca sürekli tutkulu bir biçimde gerçek insanlardan, gerçek koşullardan ve gerçek ilişkilerden bahsederler. Gerçek burada bir vurgudur; bir ayrımın, idealistlerle tarihsel materyalistleri ayıran çizginin vurgusudur.
Alman İdeolojisi’ndeki belli başlı vurgular şunlardır: 1) Gerçek insanların varlığı. 2) Bu insanların yaşamlarını sürdürebilmek için belli ihtiyaçları olması. 3) Bu ihtiyaçların geçim araçlarının üretimi yoluyla karşılanması. 4) Geçim araçları üretiminin yeni ihtiyaçları ortaya çıkarması ve bunları karşılamak için de yeni geçim araçlarına ihtiyaç duyması. 5) İhtiyaçları gidermek için üretilen geçim araçlarının ve bunların yarattığı yeni ihtiyaçların gerekli üretim miktarını sürekli artırması. 6) Bu üretimin insanların ilk tarihsel eylemi olması ve toplumsal bir nitelik taşıması. 7) Toplumsal nitelikte bir üretimin belli bir toplumsal ilişkiler ağı ve fiziksel örgütlenme biçimi gerektirmesi. 8) Bu örgütlenme biçimlerinin kendiliğinden işbölümüne yol açması.
Yukarıda sıralanan maddeler yeni bir açıklama gerektirmeyecek kadar anlaşılır görülüyor. Ancak üzerinde durulması gereken iki nokta var. Bunlardan birincisi geçim araçlarının üretimiyle insanın tarihselliği arasındaki ilişki; ikincisi ise toplumsal üretimin gerekli kıldığı iş bölümü ve iş bölümünün sonuçları.
“İnsanlar hayvanlardan, bilinçle, dinle, ya da herhangi başka bir şeyle ayırt edilebilir. İnsanlar kendi geçim araçlarını üretmeye başlar başlamaz, kendilerini hayvanlardan ayırt etmeye başlıyorlar, bu, onların kendi fiziksel örgütlenişlerinin sonucu bir ileri adımdır. İnsanlar kendi geçim araçlarını üretirken, dolaylı olarak, kendi maddi yaşamlarını da üretirler… Bireylerin yaşamlarını ortaya koyuş biçimi, onların ne olduklarını çok kesin olarak yansıtır. Şu halde onların ne oldukları, üretimleriyle, ne ürettikleriyle olduğu kadar, nasıl ürettikleriyle de örtüşür. Demek ki, bireylerin ne oldukları üretimlerinin maddi koşullarına bağlıdır.” Yukarıdaki alıntı ileride Marx ve Engels’in eserlerinde daha da net bir biçimde sunulacak olan, insanı insan yapanın üretim süreci ve onun şekillenişi olduğuna ilişkin tezin özünü oluşturuyor. Tarihsel materyalizmin önemli tezlerinden biri yavaş yavaş belirginleşiyor. İnsan olarak adlandırılan canlının tarihi geçim araçlarını üretmesiyle birlikte başlıyor. Tarihi belirleyen, ona yön veren şeyse insanların üretim sürecindeki ilişkilerinin biçimi oluyor. “…İnsanlar arasında, gereksinmelerin ve üretim tarzının koşullandırdığı ve bizzat insanlar kadar eski bir maddi bağlar sisteminin varlığı daha baştan bellidir -öyle bir bağlar sistemi ki, durmaksızın yeni biçimler alır ve insanları gitgide bir araya toplayan herhangi bir siyasal ve dinsel saçmalık henüz mevcut olmadan da, bir ‘tarih’ sunar. ” Marx ve Engels Grundrisse’deki, Kapital’deki üretim tarzlarına ilişkin dayanaklarını hep bu tezden türetirler.

İŞBÖLÜMÜ
İkinci önemli nokta iş bölümüdür. Alman İdeolojisi aslında üretim biçimlerinin ve işbölümünün karşılıklı etkileşimlerinin tarihi olarak da okunabilir. Marx ve Engels üretim süreci içerisinde sürekli iş bölümüne ihtiyaç duyulduğunu belirtirler. Ancak başlangıçta bu işbölümü doğal bir işbölümüdür, sorun sağ kalmak olduğundan mümkün olan maksimum üretim ancak herkesin çalışmasıyla meydana gelir, herkes aşağı yukarı eşit miktarlarda çalışmak zorundadır. İnsanların, sağ kalmalarına yetecek miktardan fazlasını üretmeye başlamalarıyla birlikte gerçek işbölümü ortaya çıkar. İleriki eserlerinde Marx ve Engels bunu sınıflı toplumların ortaya çıkışı diye tanımlamaya başlayacaklardır. Gerçek iş bölümü bir toplumsal grubun çalışmak zorunda kalması, diğer toplumsal grubunsa çalışanların üzerine egemenlik kurarak onları yönetmesiyle başlar. Böylesi bir egemenlik sürecinin oluşmasına Alman İdeolojisi’nde ve Marx ve Engels’in sonraki eserlerinde “kafa ve kol emeğinin ayrılması” adı verilir. Bu ayrışmanın değişik biçimlenmeleri -kafa emeğinin kol emeğinin üretim tarzını yönetmesinin ve onun yarattığı değeri gasp etmesinin değişik durumları- işbölümünün, dolayısıyla üretim biçimlerinin tarihsel olarak sıralanışını meydan getirir. Kafa ve kol emeğinin ayrışmasının en köklü biçimi kentle kırın ayrışmaya başlamasıdır. Bu ayrışma ancak sanayi ve ticaretin tarımdan ayrılıp bağımsız bir faaliyet haline dönüşmesiyle gerçekleşir. Bu büyük ayrışmanın ardından sanayi ve ticari etkinlikler birbirinden ayrışır. Alman İdeolojisi’nde bu ayrışmalar sırasıyla aşiret, antik, feodal, manifaktür ve büyük sanayi olarak sıralanır. Her işbölümü kendisinden önce gelenden daha karmaşıktır ve daha fazla toplumsal grubu üretim ağına katar.
Peki, ama bu işbölümü nasıl gerçekleşmektedir, daha da önemlisi bir işbölümü biçiminden diğerine nasıl geçilmektedir. Bunu anlayabilmek içinse işbölümüyle oluşan toplumsal gruplaşmanın nasıl korunduğunu görebilmek gerekiyor. Nasıl oluyor da bir grup insan, nüfusun çoğunluğunu oluşturanlar, kuzu kuzu çalışmayı kabulleniyorlar? Marx ve Engels Alman İdeolojisi’nde sınıflı toplumların oluşması sırasında kimin kafa emeğini kimin kol emeğini üreteceğinin nasıl belirlendiğini ayrıntılı bir biçimde anlatmıyorlar, bu belirlenmenin nasıl gerçekleştiği ileride Engels’in Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni adlı yapıtında işleniyor. Alman İdeolojisi’nde sadece egemen sınıfların kendi varlıklarını nasıl korudukları anlatılıyor. Marx ve Engels bunu anlatabilmek için bilim-ideoloji, özel çıkar-genel çıkar ayrımlarını belirginleştiriyorlar.

İDEOLOJİ
Bireylerin tek tek özel çıkarları vardır, bu çıkarlar genelde bireysel ihtiyaçlarının giderilmesiyle ilişkilidir, ancak bu ihtiyaçların giderilmesi toplumun üretim tarzından bağımsız olmadığı için, toplumun genel ihtiyaçlarının giderilmesinden, başka bir deyişle genel çıkarlardan bağımsız değildirler. Ancak işbölümü gereği toplumsal üretim ve paylaşım biçimini, egemen sınıflar, başka bir deyişle üretim araçlarının mülkiyetini ellerinde tutanlar belirlediği için genel çıkarlar da, bu toplumsal sınıfın özel, sınıfsal çıkarları uyarınca belirlenir.
Demek ki egemen sınıfın özel çıkarlarının diğer toplumsal sınıflara, bu çıkarların tüm toplumun genel çıkarları olduğunun yutturulması gerekmektedir. Bunu gerçekleştirense Marx ve Engels’e göre hâkim sınıfların ideolojisidir. “Egemen sınıfın düşünceleri, bütün çağlarda, egemen düşüncelerdir, başka bir deyişle toplumun maddi egemen gücü olan sınıf, aynı zamanda zihinsel üretim araçlarını da ellerinde bulundurur, bunlar o kadar birbirinin içine girmiş durumdadır ki, kendilerine zihinsel üretim araçları verilmeyenlerin düşünceleri de aynı zamanda bu egemen sınıfa bağımlıdır. Egemen düşünceler, egemen maddi ilişkilerin fikirsel ifadelerinden başka bir şey değildir, egemen düşünceler, fikirler biçiminde kavranan maddi, egemen ilişkilerdir, şu halde bir sınıfı egemen sınıf yapan ilişkilerin ifadesidirler; başka bir deyişle, bu düşünceler onun egemenliğinin fikridirler.”

DEVLET
Ancak kol emeğini üreten sınıfların özel çıkarlarının, genel çıkarlar gereği uygulatılmak istenen işbölümüyle çeliştiği apaçık ortadadır. Çıkarlar çeliştiği zaman, “gerçekliği karanlık odada olduğu gibi baş aşağı çeviren” egemen sınıfın ideolojisinin üretimde bulunan sınıfın bireylerini uyutamayacağı, tarihsel materyalizmin temel önermelerinden biridir. Egemen sınıfın ideolojisinin yapabilecekleri, kafaları bulandırmak ve çelişkileri katlanılır kılmakla sınırlıdır. İş bölümünü sürekli kılmak için doğrudan maddi bir zor aygıtı gerekmektedir, bu aygıtın adı da devlettir. “…Kolektif ve kolektif sanılan çıkarlarla gerçekte durmadan çarpışan çıkarların pratikteki kavgası, aldatıcı ‘genel’ çıkarın devlet biçimindeki pratik müdahalesini ve dizginlemesini zorunlu kılar.”
Devlet de egemen sınıfın devletidir. İşbölümü biçimleri, dolayısıyla mülkiyet ilişkileri ve egemen sınıflar değiştikçe devletin müdahale ve egemenlik tarzı da değişmektedir. Devlet toplumsal ilişkilerin sahnelendiği sivil topluma ve oradaki üretim ilişkilerine bağımlı bir biçimde yapılanır. Burada tarihsel materyalizmin Alman idealizmine taban tabana zıt düşen bir önermesi daha ortaya çıkıyor. Alman idealizmine göre devlet aklın cisimleştiği ve sivil toplumun oluşumunu belirleyen kurumdu. Marx ve Engels bu anlayışı tamamen kırıyor ve devleti sivil topluma bağımlı kılıyordu.
Ancak sivil toplumlardaki üretim ilişkilerinin nesnel bir analizi henüz gerçekleşmemiştir. Ortada sadece Marx ve Engels’in okumalarından ve eleştirel bakışlarından oluşmuş bir üretim ilişkileri tarihi vardır. Yine de Marx ve Engels’in bu teziyle birlikte tarih biliminde yerini bir döneme girilmiş devlet ve kahramanlar merkezli bir tarih yazımının yerini toplumsal dinamiklerin birinci dereceden belirleyici olduğu bir tarih yazımı almıştır.
Sonuç olarak Alman İdeolojisi’nde işbölümünün yeniden örgütlenmesinin egemen sınıfların değişimiyle, bu değişimin de ancak bir toplumsal devrimle olanaklı olduğunun belirtildiği söylenebilir. Ancak Alman İdeolojisi özelinde toplumsal devrimlerin genel olarak nasıl gerçekleştiği ayrıntılarıyla belirtilmemiş, yalnızca Komünist Devrim için gereken şartlar vurgulanmıştır. Bu şartlar yazının altıncı bölümünü oluşturacak. Ancak buraya girmeden önce sınıflı toplumlardaki iş bölümüyle yabancılaşma arasındaki ilişkiye değinmek gerekli.

YABANCILAŞMA VE YABANCILAŞMIŞ EMEK
Alman İdeolojisi’nin yazılmasına dek yabancılaşma kuramı filozof Marx’in kuramının merkezi durumundaydı. Marx kapitalizmi kötü buluyordu. Kapitalizm kötüydü çünkü yabancılaşmaya yol açıyordu. Peki, yabancılaşma ne demekti?
Yabancılaşma sözcüğü adı üstünde ‘yabancı’dan türemektedir. Yabancı sözcüğünün anlamı ise bir ilişkiyi gösterir. Kişi eğer bir başka kişiye karşı kendini uzak hissediyorsa biz bu ilişkiyi yabancılık olarak tanımlarız. Yabancılık ilişkisi ille de iki farklı kişi arasında gerçekleşmez; kişiyle bir kavramı kişiyle bir olay hatta kişiyle kendisi arasında bile gerçekleşebilir. Bu ilişkinin yaşandığı süreceyse yabancılaşma denir.
Alman idealistlerinin temel sorunsalı kişinin kendine yabancılaşmasıdır. Kişinin yani insanın birtakım öz nitelikleri vardır. Ama başlangıçta bu özelliklere uzaktır, bunların farkında değildir. Tarihin akışı içerisinde diyalektik bir etkileşim sürecinde kişi çeşitli uğraklardan geçerek bu yabancılaşmadan kurtulur. Örneğin Hegel’e göre dünya felsefeleştiğinde yabancılaşma ortadan kalkacaktır. Bunun içinse Kutsal Tin’in bu dünyadaki cisimleşmiş hali devletin, çeşitli düzenlemelerle kişileri yanlış fikirlerinden vazgeçirmesi gerekir. Genç-Hegelcilerin de yabancılaşma konusuna bakışları farklı değildir, onlar için de yabancılaşma bir bilinç sorunudur. Yabancılaşma din tarafından yaratılır. Din eleştirilip, toplum dinin yanlışlığına ikna edildiğinde yabancılaşma ortadan kalkacaktır.
Marx da 1843 yılında Hegel’in Hukuk Felsefesinin Eleştirisi kitabında genç-Hegelcilerle benzer bir görüşü paylaşıyordu. Ancak Marx’ın Hegelci idealizmden diyalektik materyalizme ilerleyen felsefi çalışmalarına baktığımızda yabancılaşmayı ele alış biçiminin de değiştiğini görürüz. Yabancılaşma onun için giderek bir bilinç sorunu olmaktan çıkar ve toplumsal ilişkilerin, üretim ilişkilerinin ortaya çıkardığı bir soruna dönüşür. Yabancılaşmanın en büyük nedeni yabancılaşmış emektir.
Marx’a göre insanı insan yapan en önemli özellik onun dış dünya üzerinde emek uygulayarak kendisinde var olan özellikleri dışlaştırmasıdır. Emek insanın var oluş biçimidir, yaşamını ortaya koyuş tarzıdır. Sınıflı toplumların ortaya çıkmasıyla birlikte insan, kendi emeğine giderek yabancılaşmaya başlamıştır. İlkel komünal olarak adlandırılan toplumlarda herkes çalışıyordu, hem de en temel ihtiyaçları karşılamak için, böylelikle emek harcayan herkes kendisi için üretiyordu. Ürettiği şeyleri kendi ihtiyaçlarını karşılamak için kullanabiliyordu. Oysa sınıflı toplumlarda emek harcayanların yarattığı değerler egemen sınıfları zengin etmekten başka bir işe yaramıyordu. Bu büyük sanayinin oluşturduğu yeni düzenle daha da belirginleşti. Kol emeği harcayanlar, üretilen değerlerin giderek daha büyük bir yüzdesini üretmelerine karşın, aldıkları ücret onların sağ kalmasına ve çok fazla sorun çıkarmadan üretim sürecine katılmasına yetecek kadardı. Proletarya, Marx’ın daha sonraki bir eserinde belirttiği gibi artık yaşamının ortaya koyuş tarzı olan emeği çalışma süresinden arta kalan zamanı boyunca yaşamını sürdürebilmek için kapitalistin hizmetine sunuyordu. Proletaryanın emeği artık yabancılaşmış emekti, bu da diğer tüm yabancılaşmaların kaynağıydı.
Marx’a göre yabancılaşmış emeğin en önemli hazırlayıcısı işbölümüydü. İşbölümü karmaşıklaştıkça, üretim ağı giderek daha fazla insanı üretim süreci içerisine sokmaya başladıkça, emeğin yabancılaşması artıyordu, “işbölümünün bize derhal ileri sunduğu şey şudur: insanlar doğal toplum içinde bulundukları sürece, şu halde, ortak çıkar ile özel çıkar arasında bölünme olduğu sürece, demek ki faaliyet gönüllü olarak değil de doğanın gereği olarak bölündüğü sürece, insanın kendi işine hükmedeceğine, insanın bu kendi eylemi, insan için kendisine karşı duran ve kendisini köleleştiren bir yabancı güç haline dönüşür. Gerçekten de, iş paylaştırılmaya başlar başlamaz herkesin kendisine dayatılan onun dışına çıkamadığı, yalnızca kendine ait belirli bir faaliyet alanı olur; o kişi avcıdır, balıkçıdır ya da çobandır ya da eleştirici eleştirmendir ve eğer geçim araçlarını yitirmek istemiyorsa bunu sürdürmek zorundadır.”
Marx’a göre komünist toplumda bu yabancılaşma kırılacaktır, çünkü toplumsal ilişkiler yeni baştan düzenlenecektir, “…oysa herkesin bir başka işe meydan vermeyen bir faaliyet alanının içine hapsolmadığı, herkesin hoşuna giden faaliyet dalında kendini geliştirebildiği komünist toplumda, toplum genel üretimi düzenler, bu da benim için, bugün bu işi, yarın başka bir işi yapmak, canımın istediğince, hiç bir zaman avcı, balıkçı ya da eleştirici olmak durumunda kalmadan sabahleyin avlanmak, öğleden sonra balık tutmak, akşam hayvan yetiştiriciliği yapmak olanağını yaratır.” Çünkü komünist toplumda iş bölümü, burjuva anlamdaki çalışma ortadan kaldırılır. “Daha önceki bütün devrimlerde faaliyet tarzı değişmemiş kalıyordu ve yalnızca bu faaliyetin başka türlü bir dağılımı, işin başka kişiler arasında yeni bir bölüştürülmesi söz konusuydu: komünist devrim bunun tersine faaliyet tarzına yönelmiştir, çalışmayı ortadan kaldırır ve bütün sınıfların egemenliğini sınıfların kendileriyle birlikte ortadan kaldırır, çünkü bu devrim, artık toplum içinde bir sınıf işlevi görmeyen, artık toplum içinde bir sınıf diye tanınmayan ve daha şimdiden artık bugünkü toplum içindeki bütün sınıfların, bütün milliyetlerin vb. yok oluşunun ifadesi olan bir sınıf tarafından gerçekleştirilir.”

KOMÜNİST DEVRİM
Görüldüğü gibi yabancılaşmanın ortadan kaldırılması ancak komünist bir devrimle gerçekleştirilebilir. Genç-Hegelcilerin bir kısmının da komünist bir toplum istedikleri belirtilmişti. Neydi Marx ve Engels’in bunlardan farkı? Onlar yabancılaşmayı ve ona yol açan burjuva toplumsal düzeni kötü bir şey, yabancılaşmayı ortadan kaldıracağını savundukları komünizmi ise iyi bir şey olarak görüyorlardı. Marx ve Engels’in kurdukları tarihsel materyalizm tamamen farklı bir kavrayışla yaklaşıyordu soruna. “Bize göre komünizm, ne yaratılması gereken bir durum, ne de gerçeğin ona uydurulmak zorunda olacağı bir ülküdür. Biz, bugünkü duruma son verecek gerçek harekete komünizm diyoruz. Bu hareketin koşulları, şu anda varolan öncüllerden doğarlar.” Komünizm insanların iradi olarak canları isteyince kurabilecekleri bir toplumsal düzen değildir. Komünist devrimin belli şartları vardır. Anlaşıldığı gibi yabancılaşmanın kötü olması komünizmi kötü kılmamaktadır. Marx ve Engels’in yabancılaştırmaya verdikleri rol giderek değişmektedir. Yabancılaşma, proletaryaya, yaşamı kendisine ve onu oluşturan üretim ilişkilerine karşı devrim yapmayı istetecek kadar katlanılmaz kıldığı için, komünist devrim, tarihin zorunlu bir sonucudur.
Yabancılaşmanın yaşamı katlanılmaz kılmasının iki pratik koşulu vardır Marx ve Engels’e göre: Proletaryanın nüfusun ezici çoğunluğu haline gelip varlığının toplumsal “zenginlik ve kültür dünyasıyla çelişkili hale gelmesi” ve üretici güçlerin tarihsel olarak dünya çapında gelişmesi. Marx ve Engels birinci koşul sağlanmadan devrimin gerçekleşemeyeceğini, ikinci koşul sağlanmadan da devrimin gerçekleşse bile başarıya ulaşamayacağını savunur.
İki koşulun da üzerinde durmak gerekli. Marx ve Engels üretici güçler yeterince gelişmeden yapılan bir devrimin insanları zenginlikte eşitlemek yerine fakirlikte eşitleyeceğini savunurlar. “Çünkü bu koşul olmadan, kıtlık genel bir durum alır ve gereksinmeyle birlikte zorunlu olan için savaşım yeniden başlar ve gene kaçınılmaz olarak aynı eski çirkefin içine düşülür. ” Dünya devrimi olmadan komünizmin başarıya ulaşamamasının nedeni Marx ve Engels’e göre burjuva toplumsal ilişkilerinin komünizmi kaçınılmaz olarak boğacak olmasıdır. “Bu koşul olmadığı takdirde 1. komünizm ancak yerel bir olgu olarak varolabilir; 2. karşılıklı ilişki güçleri, evrensel, şu halde, katlanılmaz olan güçler olarak gelişemezler, yerel batıl inançlardan doğan koşullar olarak kalırlar: ve 3. karşılıklı ilişki yaygınlaştıkça yerel komünizm ortadan kalkar. (Komünizm, ampirik olarak, ancak egemen halkların ‘hep birden’ ve eşzamanlı hareketi olarak olanaklıdır, bu da üretici gücün evrensel gelişmesini ve buna bağlı olan dünya ilişkililerini varsayar. “

SONUÇ YERİNE
Alman İdeolojisi’ni önemli kılan şey onda Marx ve Engels’in diğer eserlerinde bu kadar açık olmayan ideolojik hesaplaşmadır. Marx ve Engels bu eserleriyle birlikte Alman idealizmini tarihe gömmüşlerdir. Alman idealizmi gerçi hâlâ kendi varlığını sürdürmeye çalışıp sayfalar dolusu kimsenin okumadığı eserler vermektedir ama Alman İdeolojisi’yle birlikte idealistler Marx ve Engels’in ve onların yapıtlarını okuyan tüm dünya devrimcilerinin ve proletaryasının gözü önünde bir bilgi kaynağı olmaktan çıkıp boş laf üreten gevezelere dönüşmüşlerdir.
Alman İdeolojisi coşkulu bir kopuş ve bir reddediştir. Artık çok uzun bir zaman boyunca, idealist sapmalar Alman Sosyal Demokrat Partisi’nde etkinliklerini arttırıp Anti-Dühring’in yazılmasını zorunlu kılıncaya kadar, Marx ve Engels idealistlerin minderine inmemiş onların hayatı baş aşağı gösteren sayfalar dolusu risalelerini ciddiye alıp vakit kaybetmemişlerdir. Marx ve Engels pratikle, insan yaşamının yeniden üretimiyle ilgilenmiş, bilim ve politika yapmışlardır.
Alman İdeolojisi’ni bugün okuyanların kavraması gereken en önemli şeylerden biri egemen ideolojinin egemen dil ve egemen bilim kullanılarak çürütülemeyeceğidir. Çünkü bunlar ancak egemen sınıfın sömürüsünü ve baskısını onaylamaya hizmet eder. Günümüzde kapitalist ideoloji ancak reddedilerek ve karşısına, varoluşu gereği burjuvaların mezarını kazma potansiyelini barındıran bir sınıfın, proletaryanın perspektifiyle üretilen bilimin konulmasıyla çürütülebilir. Sadece bu bilimin ışığı proletaryanın burjuvaziyle olan savaşımında onu zafere ulaştırabilir. Böyle bir bilim vardır ve yeniden yaratılmasına gerek yoktur; adı tarihsel materyalizmdir. Alman İdeolojisiyle doğmuştur.

Mart 1998

Burjuvazinin yeni dini, “bilgi çağı”

Burjuva basınını takip edenler bilirler. Doksanların başından beri yeni bir köşe yazarı/yorumcu türü ortaya çıktı. Başını gazetelerde Çetin Altan’la Ertuğrul Özkök’ün, televizyonlarda Mehmet Barlas’la Engin Ardıç’ın çektiği bu grubu diğer alışılagelmiş köşe yazarlarından ayıran özellik, bu kişilerin yeni bir çağın havariliğine soyunmuş olmalarıydı. Burjuvazinin sözcülüğünü yapan, insanın aydın demeye dili varmıyor, bu okumuşlara göre iki binli yıllara yaklaşılırken tüm dünya kasıp kavurucu bir değişim anaforunun içine girmişti. Buhranlar, sarsıntılar, krizler aslında bir geçiş sürecinin içinde yaşadığımızı belgeler nitelikteydi. Onlara göre şu geçiş dönemi bir bitse, her şey güzelleşmeye başlayacaktı.
Peki, nasıl bir çağ başlıyordu? Bunun ötesinde boyalı basının okumuşları bu iddialarını neyle temellendiriyordular? Önce vaatlerden başlayalım. Bir kere kıtlık ortadan kalkacak, bolluk devri başlayacak, insanların ortalama tüketim miktarı artacaktı. Sonra belli bir süre sonra artık kimse o bildiğimiz klasik işlerde çalışmayacaktı. Fabrikalarda çalışan binlerce kişilik işçi orduları gidecek, yerine bilgisayar destekli tasarım ve üretim işleriyle ilgilenen küçük ekipler gelecekti. Dahası da vardı, ilk kez gerçek demokrasinin olanakları ufukta beliriyordu. İnsanlar artık bilgi otoyolu denilen Internet ağı üzerinden, tartışmalara aktif olarak katılabilecek, yönetimde söz sahibi olacaklardı. Kehanetlerin en önemlisi sınıfların geleceğiyle ilgili olanıydı. Sınıflar arasındaki uçurum giderek kapanacak ve tarih içerisinde sınıf mücadelesi ortadan kalkacaktı.
Ne ileri düzeyde kapitalistleşmiş ülkelerde ne de kapitalist dünya ekonomisiyle bütünleşen Türkiye’de yukarıdaki kurgulardan herhangi biri gerçekleşti şimdiye dek. Ne açlık ortadan kalkma eğiliminde ne de sınıf mücadelesi keskinliğini yitireceğe benziyor. Dünya üzerindeki seçimlere katılım oranlarındaki düşüşler, savaşlar, askeri darbeler, yargısız infazlarsa demokrasinin ne durumda olduğunun iyi bir göstergesi. Tüm bu olgulara bakınca insan sormadan edemiyor: Burjuvazinin ideologları nasıl oluyor da böylesine gerçeklikten uzak tahminlerde bulunuyorlar?
Soruya basitçe “onların işi bu” yanıtı verilebilir. Ama yine de yazılarının satır aralarında yazdıklarının doğruluğuna ilişkin samimi bir güvenin sezilmesi ilginçtir. Bu güven burjuvazinin ideologlarının cehaletinin dışında artık bir hastalık haline gelmiş aktarmacı alışkanlıklarından kaynaklanmaktadır. Burjuvazinin okumuşları hiçbir zaman üretken olma isteği duymamıştır. Onların yaptığı en kaliteli iş, Amerika’da, Japonya’da, Fransa’da konuşulanları dilinin döndüğünce Türkçeye aktarmak ve daha da kötüsü bunları kendi üretimiymiş gibi okuyuculara sunmaktır. Günümüzde de Batılı ustalarının kitapları sık sık Türkçeye çevrildiğinden taze bilgilere kavuşan okumuşlarımız temelsiz bir güvenin verdiği coşkuyla işlerini daha bir neşeyle yapmaktadırlar.
Bu yazıda burjuva ideologlarının sürekli yineleyip durdukları yeni toplum hayallerinin ne kadar ham ve kof olduğunu göstereceğiz. Bu görevi metin içerisinde dolaylı bir biçimde yerine getireceğiz. Dünya burjuvazisinin tezlerini içeriğini boşaltıp tumturaklı laflarla sunan yerli kalemşorlarla polemiğe girmek yerine, iddiaların kaynağını, ileri derecede endüstrileşmiş ülkelerde hâkim sınıfların kendilerini nasıl sunmaya çalıştıklarını incelemeyi yeğleyeceğiz. Bu sınıfların “bilgi toplumu” diye adlandırdıkları toplumsal oluşumun ücretli emek sömürüsüne dayanan kapitalist toplumun yeni bir görünümünden başka bir şey olmadığını göstermek, ülkemizde kuru gürültüye dönüşen, “bilgi toplumu” tartışması adı altında, adı kapitalizm olmayan bir kapitalizmi aklama çabalarına gereken yanıtı verecektir.
Yazımız kendisini iki ana kaynaktan besleyerek geliştiriyor. Bunlardan birincisi Manuel Castells’in yazdığı “The Network Society” (Ağ Toplumu) (1) adlı kitabın ilk üç bölümü, ikincisi ise Krishan Kumar’ın “From Post-Industrial to Post-modern Society” (Post-Endüstriyelden Post-modern Topluma) (2) adlı kitabının birinci bölümü. Bu iki kitaptan, daha çok modern kapitalizmin ideologlarının kendilerini pazarladıkları tezlerin derli toplu bir özetini yapmak ve kapitalist üretim ilişkilerinin son otuz yıl içindeki tarihsel gelişimiyle ilgili verileri sunmak için faydalanacağız.

BİLGİ TOPLUMU KAVRAMI
Dönek diye adlandırılan kişiler sadece Türkiye’ye özgü değil. Dünyanın her yerinde bulunuyor dönekler, işin ilginç yanı, bunalıma girip bohem hayatı sürmeye ya da dünyadan el etek çekmeye yeltenmemişlerse, dönekler hiçbir zaman işsiz kalmıyor, burjuvazinin en çok istihdam ettiği kişiler oluyorlar. Bilgi toplumu kavramının ister akademik camianın gündemine girmesinde, ister kitleler arasında yayılmasında döneklere çok iş düştü. Yetmişli yıllarda üniversite çevrelerinde Daniel Bell “Kapitalizmin Kültürel Çelişkileri” adlı kitabıyla büyük tartışmalar yarattı, daha büyük bir gürültüyü ise Alvin Toffler’in seksenli yıllarda ülkemizde de başucu kitapları olmaya başlayan “Şok” ve “Üçüncü Dalga” adlı, bilimsel kaygıdan uzak popüler bir dille yazılmış eserleri yarattı. Tarzları farklı olsa bile her iki yazar da aynı şeyleri söylüyordu: Kapitalizm teknolojinin getirdiği olanakları değerlendirerek kendi içinde kendisini aşmaya yönelik niteliksel bir dönüşüm sürecine girmişti. “Bilgi toplumu” adı verilen yeni bir toplum oluşuyordu. Bu süreç ve beraberinde getirdiği hızlı değişim kurulu toplumsal yapıların ve değer yargılarının her türlüsünü altüst ediyordu. İnsanlar değişimin hızına yetişemiyorlardı.
Bu tezler bir kere ortaya atıldıktan sonra giderek popülerleşmeye başladı. Yeni bir kitap dalgası boy gösterdi. Drucker’ler, Brezinski’ler ve Naisbitt’ler giderek tanınmaya başladılar. Bu yeni dalga yazarlarının bir başka özelliği daha vardı. Bunlar olanı biteni gözlemekle yetinmiyor, okurlara, yeniçağın gerisinde kalmamaları için neler yapmaları gerektiği hakkında tavsiyelerde de bulunuyorlardı. Yaklaştığı görülen yeni çağın ütopik boyutu giderek büyüyordu.
“Merkezci, endüstriyel dönemde işe yarayan hiyerarşileri yıkmaya başlıyoruz. Yerine koyduğumuz örgütlenme ve iletişim modelinin kökleri birbirlerine yakın anlayışlarda olan kişilerin arasında doğal eşitlikçi ve kendiliğinden bir biçimde oluşmuş gruplarda yatıyor. Ağlar organizasyon içindeki güç ve haber akışını dikeyden yataya yeniden şekillendiriyorlar… Hiyerarşik, piramit biçiminde, yöneticiliğe dayanan bir sistem yaratmıştık çünkü kişileri ve yaptıklarını denetim altında tutmamız gerekiyordu. Bilgisayar bu piramidi paramparça edecek; denetimi bilgisayarla sağlarken kurumlarımızı yatay olarak yeniden yapılandırabileceğiz.” (3)
“… Herkes bir aristokrat, herkes bir filozof. Toptan yaygınlaştırılmış eğitim sistemi insanlara sadece yaşamlarını nasıl kazanacaklarının değil, bir yaşamın nasıl sürdürüleceğinin de bilgisini ve uygulamalarını sunacak. Endüstriyel toplumun son dönemlerinde artık açlığı dert edinmeyi bırakmıştık. İletişim toplumunun sonlarına doğru artık hiçbir maddi kaynağın kıtlığı konusunda endişemiz kalmayacak. Endüstriyel ekonominin köleliği, açlığı, vebayı ortadan kaldırdığı gibi, post-endüstriyel ekonomi de otoriterliği, savaşı ve çelişkileri ortadan kaldıracak. Tarih içinde ilk kez problemleri çözme hızımız problemlerin ortaya çıkış hızını aşacak.” (4)
Alıntıları okuyunca insanın aklına öteden beri yineleyip durduğumuz “Nedir bu insanları böylesine hayalci olmaya iten şey?” sorusu tekrar geliyor. Bu sorunun yanıtını “bunlar da burjuvazinin yeni yalanları işte” diye geçiştirmek işin kolayına kaçmak olur. Seksenli yılların ortasından beri süre-giden kehanetlerin tutmadığı, tutacakmış gibi gözükmediği doğrudur doğru olmasına ama maddi yaşamın yeniden üretilmesi sürecindeki hangi değişikliklerin burjuvaziyi insanlığın geleceği hakkında körcesine bir iyimserliğe sürüklediği de açıklanması gereken önemli bir sorundur. Burjuvazi zaten yalan söylemekten, kendi doğrularını işçi sınıfına evrensel gerçekler diye dayatmaktan başka bir şey yapamaz, ama burjuvazinin yalanlarındaki değişikliklerin toplumsal yapıdaki yeni oluşumların varlığına işaret etmesi olasıdır.
Bugün bilimlerdeki ve teknolojideki atılımların devasa boyutlara ulaştığını, bunun gündelik yaşantıları görünüşte büyük değişikliklere uğrattığını, insanlara yeni tüketim alışkanlıkları kazandırttığını inkâr etmek dünyada olup bitenlere gözlerini kapamak anlamına gelir. İletişim ve bilgi-işlem teknolojisinde yaşanan gelişmeler gerçekten de baş döndürücüdür. On, on beş yıl önce hesaplanması yıllar gerektiren ya da hesaplanamayan işlemler bugün birkaç saniye içerisinde çözüme ulaştırabilmektedir. Bilgisayarların hafıza kapasitesi o kadar artmıştır ki dış dünyadaki gerçeklik bilgisayar ekranına tüm ayrıntılarıyla kusursuzca kopyalanabilmektedir. Bu şekilde oluşan sanal dünyada insanlar gözlerine bilgisayara bağlı elektronik bir aygıt taktıklarında örneğin ata binmeden ata bindiklerini sanmakta ya da Ortadoğu’ya yönelik yeni bir operasyonun kumandanlığını yaptıklarına ikna olmaktadır. İletişim alanında televizyonların, radyoların, cep telefonlarının, elektronik postaların ve faksların kişilerin günlük yaşantısına ne oranda girdiği gözlemlenebilir bir şeydir. Internet dediğimiz bilgi ağı, bilgiişlemle iletişim teknolojisinin birbiriyle kesiştiği yerde ortaya çıkmaktadır. Bireylerin Internet ağına katılımının artması birbirlerinden on binlerce kilometre uzakta bulunan bireylerin birbiriyle çok ucuza iletişim kurmalarına olanaklı kılmıştır. Öyle ki bugün Kırklareli’nde yaşayan birisi şehir içi telefon konuşması bedelini ödeyerek Madagaskar’da düzenlenen bir briç turnuvasına Yeni Zelandalı ortağıyla birlikte katılabilmektedir. Ancak, bilim ve teknikteki bu gelişmeleri kabul etmek başka bir şeydir, bu gelişmelerin kendiliğinden yeni bir toplum modeli yaratacağını savunmak başka bir şey.
Bu tartışmaya yazının ilerleyen bölümlerinde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yalnız, yirminci yüzyılın birinci yarısının sonlarından itibaren süregelen bilgiişlem ve iletişim teknolojisinin gelişiminin kısa bir özetinin sunulması, tartışmanın anlaşılırlığı açısından önemli.

BİLGİ TOPLUMU KAVRAMININ ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN TARİHSEL KOŞULLAR (5)
Sözünü ettiğimiz iki alandaki teknolojik gelişimlerin kitleler tarafından fark e-dilmesi yetmişli yıllarla birlikte başladıysa da bu atılımların ilk belirtileri İkinci Emperyalist Paylaşım Savaşının bitiminden kısa süre sonra ortaya çıktı. 1947 yılında ilk transistor icat edildi. Transistor elektrik sinyallerinin yükseltilmesini, denetlenmesini ya da üretilmesini sağlayan yarıiletken bir aygıttır. Boyutlarının küçüklüğü ve ısı kayıplarının azlığı nedeniyle yüksek hızlı bilgisayar gibi karmaşık aygıtların yapılabilmesine olanak sağlayan transistor, en yaygın olarak radyo ve televizyon alıcılarında, uzay araçlarında kullanılır.
İşin şaşırtıcı yanı 1947 yılında transistorun hiç de öyle içinde büyük potansiyeller barındıran bir icat olarak görülmemesiydi. Bunun en önemli nedenlerinden biri henüz transistoru imal edebilecek üretim teknolojisinin gelişmemiş olmasıysa, diğeri de transistorun imalatına uygun bir maddenin kullanılamamasıydı. 1954 yılında bu işe en uygun madde olan silikonun kullanımına meşhur Texas Insturments firması tarafından geçildi. 1959’da yeni bir işlem sürecinin icadıyla birlikte minyatür boyuttaki bileşenlerin titiz bir imalatla birbirine entegre edilmesinin önü açıldı.
Tüm bu ilerlemelere karşın elektronikteki gelişmelerin kaderini belirleyen, 1957 yılında tümleşik devrelerin icadıydı. Bu icat elektronik teknolojisinde bir patlamaya yol açtı. Üç yıl içinde, 1959’dan 1962’ye geçen sürede, yarıiletkenlerin fiyatı % 85 düşerken bunu izleyen on yıl içerisinde üretim yirmi misli arttı. Bir karşılaştırma gelişen teknolojinin, maliyeti hangi hızla düşürdüğü hakkında daha iyi bir fikir verecektir. Endüstri devrimi sırasında pamuklu giysilerin fiyatlarının % 85 düşmesi için 1780 yılından 1850 yılma dek beklemek gerekmişti. Tümleşik devrelerin fiyatlarındaki düşüş 1962 yılından sonra daha da hızlanarak sürdü. 1962 yılında elli dolar olan devrelerin fiyatı dokuz yıl sonra bir dolara düşmüştü bile.
1971 yılında üçüncü büyük icat gerçekleşti. Artık mikroişlemci diye bir şeyden söz ediliyordu. Mikro-işlemcileri kafamızda yarıiletkenlerin içindeki minik bilgisayarlar olarak tasarlayabiliriz. Mikro-işlemcilerle birlikte transistorlardan karmaşık işlemleri yerine getirebilecek aygıtların yapılabilmesinin önü neredeyse tamamen açılmıştı. Ufak bir engel kalmıştı; mikro-işlemcilerin boyutları henüz yeterince küçük değildi. Elektronik teknolojisindeki hızlı gelişim bu sorunu da kısa sürede ortadan kaldırdı. 1971 yılında 6,5 mikron uzunluğundaki bir çizgiye sığdırılabilen bir çip için gereken yer 1980 yılında 4 mikrona, 1987 yılında 1 mikrona, 1995 yılındaysa 0,35 mikrona düşmüştü. Başka bir deyişle bir başparmak büyüklüğündeki cipin içinde 1971 yılında 2300 transistor sığarken, 1993 yılında bu sayı otuz beş milyona çıkmıştı. Çiplerin kapladığı yerin azalmasına karşın hafıza kapasiteleri ve hızları da artıyordu. 1971 yılını izleyen yirmi iki yıl içerisinde çiplerin hafıza kapasitesi on altı bin kat artarken yine aynı çipler 550 kat da hızlanmışlardı.
Çiplerin hızla ufalması ve kapasitelerinden hızlı artış onların giderek bulaşık makinelerinden otomobillere dek tüm aygıtlara girmesini sağladı. Elektronik imalatın gündelik yaşamın içine yoğun bir biçimde dalması bir malın fiyatını belirleyen etmenler arasında sarsıcı değişikliklere yol açtı; 1990ların ortalarına doğru çamaşır makinelerinin, televizyonların fiyatlarını bu malların ne kadar çelikten yapıldığından çok içerdikleri elektronik donanım belirliyordu.
Mikro-elektronikte gerçekleşen bu gelişmelere iletişim teknolojisindeki yenilikler eşlik ediyordu. Fiber optikte ve lazer iletimindeki ilerlemeler iletişim ağlarının kapasitesini de arttırdı. Örneğin 1956 yılında Avrupa’yla Amerika kıtasını bağlayan ilk telefon kablosu sıkıştırılmış ses devreleriyle sadece 50 konuşmayı aktarabilirken 1995 yılında bu sayı 85.000’e yükselmiştir.
İletişimi yaygınlaştırıp, ucuzlaştıran gelişmeler bilgisayar teknolojisinin de tüm bu yeniliklere uyum sağlamasını teşvik etti. Ellili yıllarda Amerikan ordusunun iç haberleşmesini sağladığı Internet ağının bir benzeri de kişisel bilgisayarlar için kuruldu. Bu ağ çeşitli kişisel bilgisayarların daha önceden ağ sisteminin kurucuları tarafından hazırlanmış bir platformla bağlantıya geçmeleri sonucunda oluşur. Platformdan -yemek tariflerinden, Hollywood yıldızlarının özel yaşamlarına dek- bilgi alabilen bilgisayar kullanıcısı, platforma bilgi de ekleyebilir. Yine bilgisayar yazılım sektöründeki gelişmeler, kişisel bilgisayarların kendi alternatif platformlarını oluşturmalarını da sağlamıştır. Yine yeni yazılımlar sayesinde onlarca bilgisayar bir platform üzerinden birbirlerine bağlanıp aynı anda herkesin söz hakkına sahip olduğu konuşma grupları oluşturabilmektedir.

MİKRO-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİNDEKİ GELİŞMELERİN MERKEZİ SİLİKON VADİSİ
Bilgiişlem ve iletişim teknolojisindeki ilerlemeler dünyanın her yerinde eşzamanlı olarak gerçekleşmiyordu. Bugün mikro-elektronik dendiğinde ilk akla gelen yer Silikon Vadisi’dir.
Silikon Vadisi, ABD’nin güney eyaletlerinden Kaliforniya’da kurulmuş bir araştırma geliştirme merkezi ve buna bağlı sanayilerin bulunduğu alanının adıdır. Adı mikro-elektronik teknolojisinin en önemli maddelerinden olan silikondan gelir. Bugün Silikon Vadisi’nde önemli bir bölümü uzmanlaşmış mühendislerin ve araştırma görevlilerinin – oluşturduğu yaklaşık 250.000 kişi çalışıyor.
Silikon Vadisi’nin kökleri 1951 yılına, bu bölgede ilk teknoparkın kurulmasına dek uzanıyor. Aslında Silikon Vadisi’nin tarihi ve gelişimi, “bilimsel teknolojik devrimler” diye adlandırılan süreçleri oluşturan toplumsal koşullan aydınlatacaktır.
Yirminci yüzyıla damgasını vuran süreçlerden biri, diplomatik alanda zaman zaman kimi yumuşamalar gösterse de ABD ile SSCB arasındaki giderek keskinleşen rekabettir. Bu rekabetin en yoğunlaştığı alanlardan biri de askeri donanımdır, iki ülke de bütçelerinin çok önemli bir kısmını “soğuk savaş” yılları boyunca karşısındakinden daha vurucu bir askerî güce sahip olmak için harcamıştır. Özellikle İkinci Dünya Savaşı’yla birlikte ABD’de, üniversitelerdeki araştırma projelerinin büyük bir bölümü ordunun yönlendirilmesiyle yürütülmeye başlanmıştır. Atom bombasının yapımına başta Einstein olmak üzere, Oppenheimer olsun, Teller olsun onlarca fizikçinin emeği geçmiştir!
Gerçi İkinci Dünya Savaşı’yla birlikte ordu üniversite işbirliği iyice kurumsallaşmıştı ama bu kurumsallığı boyutunu artırarak kemikleştiren şey Sputnik Şoku oldu. Sovyetler Birliği’nin uzaya yolladığı Sputnik adlı uydu, o güne dek uzaya yollanmış ilk uyduydu. Bu olay ABD’nin, SSCB’nin gerisinde kalmaktan duyduğu korkuyu pekiştirip askeri teknolojinin geliştirilmesine ayrılan payın artırılmasına yol açtı. Amerikan medyasının malum gücüyle oluşturduğu kamuoyuyla “kızıllara” karşı çılgınca yürütülen teknolojik yarışın tüm temelleri atılmış oldu.
Kuşkusuz SSCB ile ABD arasındaki -en keskin haliyle askeri alanda yaşanan- bu yarış, başından itibaren dünya üzerinde hakimiyet mücadelesi veren süper güçlerin çatışması değildi. İki sistem arasındaki çelişki, bir dizi ülkenin halk demokrasili yönetimlere kavuşması ve bir sosyalist kampın oluşmasıyla yeni bir aşamaya ulaştı. SSCB’nin dünya halkları üzerindeki yüksek prestiji ve yaşamın her alanında ve bu arada bilimsel ve teknik alanda elde ettiği başarılar, emperyalist kampın başı olarak ABD’de büyük bir ürküntü yaratıyordu. ABD’nin ülke içinde ve tüm dünyada başlattığı kapsamlı antikomünist kampanyaya, teknolojik alanlara dev yatırımları eşlik etti. Böylece iki sistem arasındaki çatışmanın özgün bir biçimi bilimsel ve teknolojik buluşlar ve bunların kullanımı alanında yaşandı. Ancak SSCB’de revizyonizmin egemenliği, bu yarışı giderek egemenlik mücadelesi veren emperyalist devletler arası bir yarışa dönüştürdü.
Tüm bu gelişmeler Silikon Vadisi’nde yürütülen araştırma-geliştirme projelerine sunulan ekonomik desteğin birinci bileşeni oldu. İkinci bileşen Amerikan sermayesiydi. Sanılanın aksine Amerika’daki bilgi işlem teknolojisindeki gelişmelere en büyük desteklerden birini, zaten orduyla çalışan büyük firmalar sunmadı. Silikon Vadisi’ne gidenler, büyük şehirlerde ve firmalarda aradıklarını bulamamış, yetenekli maceraperestlerden, bir zamanlar Kaliforniya’ya altın aramak için yola çıkanları andıran araştırmacı ve girişimcilerden oluşuyordu. Büyük firmalar, başta laboratuarlar olmak üzere bütün araştırma olanakları olmasına karşın ellerindeki bu teknolojiyi geliştirme yoluna gitmediler. Aksine teknoloji pazarının kontrolünü ellerinde tutmak için ellerinden geleni yaptılar. Böylelikle Silikon Vadisi’nde geliştirilen teknolojinin imalat alanında kullanımı askeri teknolojiyle sınırlı kaldı. Mikro-elektroniğin gündelik yaşamda yaygın kullanımının gerçekleşmesi için ya küçük girişimcilerden oluşan firmaların bir endüstri kuracak sermaye birikimine sahip olmalarını ya da tekellerin yatırım fonlarını gözden geçirmelerini beklemek gerekiyordu.
Yetmişli yılların başında kapitalist ekonominin kendi doğasından kaynaklanan kriz dünya ekonomisini sarsınca yukarıda sıralanan iki durumun da gerçekleşmesinin koşulları oluştu. Kriz, içlerinde tekellerin de bulunduğu bir sürü şirketin iflasını beraberinde getirdi. Böylelikle küçük girişimcilerin büyüyüp tekelleşebilmesinin önünü açtı. Krizin yıkıcı etkisinden kurtulup ayakta kalabilen tekeller ise bunu araştırma geliştirme projelerine önem vermeleri, böylelikle pazara yeni ürünler sunabilmeyi başarabilmeleri sayesinde gerçekleştirdiler. Böylelikle 70’li yılların ortasında teknolojiyle üretim tekrar verimli bir buluşma yaşadı.
Üçüncü bileşen eğitimle ilgiliydi. Yirminci yüzyılın ortalarından itibaren orta ve yüksek öğrenim kurumlarının sayılarının giderek artması ve bu kurumların yaygın eğitime geçmeleri, eskisiyle kıyaslandığında iş yapabilme kapasitesi artmış bir işgücünün oluşmasına yol açmıştı. Ayrıntılara gömülerek araştırmalar yapabilecek bir akademisyenler ordusu ortaya çıkmıştı. Elektronikle ilgili konularda uzman kişi sayısı arttıkça haliyle bu grup içerisinden çıkan mucitlerin de sayısı artıyordu. Ancak böyle bir orduyu yaratmanın bedeli üniversitelere büyük yatırımlar yapmaktı. ABD, üniversitelerin kitle eğitimine uygun bir şekilde yeniden yapılandırılmasını en çabuk gerçekleştiren devlet oldu.
Silikon Vadisi, Stanford Üniversitesi’ne bağlıydı. Her ne kadar bu üniversite kitlesel eğitim verme amacıyla kurulmamış da olsa vadiyi dolduran araştırma görevlilerinin ve mühendislerinin çoğu yaygın eğitim projesinin ürünleriydi.

YENİ BİLGİ TEKNOLOJİSİNİN PARADİGMASI
(Paradigma bilim tarihçisi Thomas Kuhn’un teorik tartışma ortamına soktuğu bir kavramdır. Genellikle bilim felsefesi ve bilgi teorisi alanlarında kullanılır. Paradigma bir bireyin ya da daha sık kullanışıyla bir topluluğun çevresindeki olguları anlamlandırmasını, geçmişi yorumlayıp gelecekle ilgili kestirimlerde bulunmasını sağlayan zihinsel işlemlerin sistemli bir bütünlüğüdür. Thomas Kuhn’a göre her çağın veya her kültürün paradigması birbirinden bazen kökten bazen de önemsenmeyecek kadar az farklıdır.)
Şimdi artık bilgi toplumu kuramcılarının tezlerini daha ayrıntılı işlemeye ve geçerliliğini tartışmaya başlayabiliriz. Yirmi yıl içinde teknolojide yaşanan gelişmeleri hayra yoranlar kapitalizmin kendi içerisinde yapısal bir dönüşüm gerçekleştiğini savunmuş ve bu dönüşümü açıklayıp, yeni toplumsal yapının nasıl olacağını kurgulayan geniş kapsamlı kuramlar geliştirmişlerdir. Yazıda bu kuramların tümüyle ilgilenilmeyecek. Bizi ilgilendiren kısım, bu kuramların kapitalizmin geçirdiği bu yapısal dönüşümün, kapitalizmi kapitalizm olmaktan çıkardığına, varolan kapitalist sömürünün de giderek azaldığına, eşitsizliğin, adaletsizliğin kaynaklarının artık Marksist artı-değer teorisiyle açıklanamaz hale geldiğine ilişkin tezler.
Örneğin Manuel Castells (6) yeni bir bilgi toplumu paradigmasının oluştuğuna değinirken, bu paradigmanın eski paradigmadan farkının beş ana noktada özetlenebileceğini savunuyor. Bunlardan birincisi, sanayi toplumlarında bilginin sadece üretim sürecinde yönlendirici bir rol oynamasına karşın bilgi toplumunda bilginin kendisinin üretim sürecinde işlenen bir hammaddeye dönüşmüş olmasıdır.
İkinci başlık, eskisinden farklı olarak yeni teknolojilerin gündelik yaşamın her alanına hızla yayılmasıdır. Buna göre bilgi, insan etkinliğini bütünleyen bir parçası durumuna geldiğinden, yeni teknolojik araçlar bireysel ve toplumsal varlığımızı doğrudan biçimlendirmektedir.
Üçüncü özellik, yeni bilgi teknolojisini kullanan her sistemin içerdiği ağ mantığıydı. İletişim ağlarının hızla iç içe karşılıklı etkileşim içine giren yapılara dönüşmesi sistemleri kapalı olmaktan çıkarıyor, her kullanıcının belli bir oranda dönüştürdüğü bir yapıya çeviriyordu. Bunun gibi açık uçlu bir yapı gelişme imkânlarını katlayarak artırıyordu, böylelikle de bilginin kendini yeniden üretmesi için gereken zaman azalıyordu.
Dördüncü başlık, üçüncüyle bağlantılı. Yeni paradigma kendisiyle beraber esneklik kavramını da beraberinde getiriyor. Ağ mantığıyla kurulmuş şirketler kendi içlerindeki esneklik sayesinde kendi örgütlenme modellerini kolaylıkla değiştirebiliyorlar, hatta bu değişiklikler bazen kökten yeniden yapılanmalara kadar varabiliyor. Taraftarlarına göre Bilgi Teknolojisi paradigmasının ayırt edici noktası da burada yatıyor zaten.     Sürekli değişen bir pazar içerisinde kendi varlığını koruyabilmek için kendini en az pazardaki dengeler kadar çabuk değiştirebilen şirketler ayakta kalabilmeyi beceriyor sadece.
Beşinci özellik ise, kendi alanında gittikçe uzmanlaşan teknolojilerin gittikçe birbirlerine yakınsamaları sonucu ayrı teknolojik dallardan söz etmenin giderek anlamsız hale gelmesi. Castells’e göre bugün artık biyo-teknolojiyle, mikro-işlemci teknolojisi arasındaki ya da bilgisayar yazılımıyla bilgisayar donanımı arasındaki sınırlar giderek belirsizleşiyor. Bu teknolojiler arasındaki ayrımın giderek belirsizleşmesiyle birlikte eskiden ayrı ayrı görülen teknoloji dallarının hepsi kaynaşarak bilgi-işlem sistemlerinin teknolojisine dönüşüyor.
Daniel Bell’e göre bilgi toplumunun oluşmasına yol açan teknolojik gelişmelerin getirdiği köklü değişikliklerin en önemlileri arasında zamana ve mekâna olan bağımlılığın yıkılması yer alıyor. Yazara göre endüstriyalizm kendisini mekân olarak üretim merkezleri olan fabrikaların bulunduğu yere ve bu fabrikanın kapladığı alana bağımlı kılmıştı. Yine mekâna bağımlılığın en önemli göstergelerinden biri üretimin çoğunun ulusal sınırlar içinde kalan pazarlar için(de) yapılmasıydı. Zamana bağımlılığa yol açan şey makinelerin hızıydı. Makineler her ne kadar eskiye kıyasla hızlı da işleseler, üretimin tamamlanması hatırı sayılır bir süre tutuyordu. Buna göre, ulus devlet, sanayi toplumlarının mekâna bağımlılığını simgelerken, bu toplumların zamana olan bağımlılığının en iyi göstergesi saat ve demiryollarındaki hareket tarifeleriydi.
Endüstriyel toplumların zamana ve mekâna bağımlılıklarının aksine bilgi çağının toplumlarında bilgi üretiminin payı gittikçe arttığından bu üretimin gerçekleştiği en önemli araç olan bilgisayarın hızınınsa saniyenin binde birleriyle ölçüldüğü, kitapların dakikalar içinde bir bilgisayardan bir diğerine aktarıldığı bir çağda, zamanın hiçbir bağlayıcılığı kalmamıştır. Yine aynı şekilde tüm dünya borsalarının birbirlerine bağlı olduğu, bir ülkedeki dolar rezervlerinin birkaç saat içinde bir ülkeden bir diğerine akabildiği, çokuluslu şirketlerin sınır tanımayan ortaklıklar kurup kurup yıktıkları bir dünyada, mekâna bağımlılıktan da söz edilmesi pek mümkün değildir.
Bell’in ve bilgi toplumu hakkında spekülasyonlarda bulunan diğerlerinin söyledikleri bunlarla da kalmıyor. Belki de en önemli tezleri üretim ilişkilerinin değişmesiyle ilgisinin olduğunu söyleyebiliriz. “Arabaların kitlesel üretimini nasıl gerçekleştiriyorsak, şimdi de bilginin kitlesel üretimini gerçekleştiriyoruz…” Dahası da var. Sanayi toplumlarının analizinde ana kavramlar olan emek ve sermayenin yerini bilgi alacaktı. Ayrıca Locke, Smith, Ricardo ve Marx tarafından savunulan emek-değer teorisinin artık bilgi-değer teorisiyle değiştirilmesi gerekiyordu.
Tüm bu savlar kapitalizmin artık bildiğimiz kapitalizm olmaktan çıktığına ilişkin. Bilgi Toplumu’nun yeni bir şey olduğunu göstermek zaten kapitalizmin bittiğini göstermenin birinci adımı. Bu adım atıldıktan sonra burjuvazinin ideologları bu yeni toplumun bir cennet olacağını göstermeye uğraşacaklardır. Tartışmayı ancak vaatlerin ve istatistiklerin bulanık zemininde yürütülebilecek ikinci aşamasına varmadan kesebilmenin yolu, bilgi çağının niteliksel hiçbir yenilik taşımadığını ve kapitalizmin emek-gücü sömürüsünü en üst düzeye çıkardığı bir dönemi olduğunu göstermekten geçiyor.

BİLGİ ÇAĞINDA KAPİTALİZMİN NİTELİĞİNİ DEĞİŞTİRDİĞİ TEZİ İNANDIRICI MI?
Bilimsel teknolojik ilerlemelerin kapitalist üretim ilişkilerini değiştirip değiştirmediğine bakmadan önce Bell’in, Naisbitt’in bu devrimlerin daha önceden eşi benzeri görülmemiş devrimler olduğunu savunmalarının tarihsel açıdan ne derece tutarlı olduğuna bakalım. Birinci ve ikinci endüstri devrimleri üretim sürecine alternatif enerji kaynakları getirmişler ve bu kaynakları denetleyecek yeni üretim yöntemleri geliştirmişlerdir. Birinci Sanayi Devriminde buhar enerjisi, ikincisinde ise elektrik enerjisi üretimde kullanılmaya başlanmıştır. Bugün gerçekleştiği iddia edilen bilimsel teknolojik devrim üretim sürecine yeni bir enerji kaynağı getirmemiştir. Daha da önemlisi kimi araştırmacılara göre, bilgi toplumu denilen şeyin aslında yüz yılı aşkın zamandır varlığını sürdüren endüstri toplumlarının bugünkü görünümlerinden başka bir şey değildir.
Kumar, kitabında bu konuya ilişkin “Kontrol Devrimi: Bilgi Toplumunun Teknolojik ve Ekonomik Kökleri” adlı bir çalışmasını yayınlamış olan James Beniger’in görüşlerini aktarıyor. (7) Beniger’e göre sanayi devrimi toplumların madde işlem sistemlerini öyle hızlandırmıştı ki, üretim sürecinde bir kontrol krizi baş göstermişti. Geleneksel iletişim ve kontrol mekanizmaları yeni enerji üretim ve kullanım sistemlerinin gerisinde kalmıştı. Örneğin buharlı tren ve gemilerin hızlı hareket etme kapasitesinin tamamını yolcuların güvenliğini tehlikeye atmadan kullanabilmek için ya da bu araçlarda yolculuk etmek için yapılan binlerce kişilik rezervasyonlarda bir aksaklığın meydana gelmesini engellemek için yeni sistemlere ihtiyaç duyuluyordu. Fabrikalarda da aynı sıkıntı yaşanıyordu. Bu sıkıntının çözülmesi Ford’un geliştirdiği bant sistemiyle ve Taylor’un adıyla birlikte anılan “emeğin bilimsel idaresi”yle çözüme kavuştu. En köklü ve kapsayıcı çözüm ise gelişkin bir bürokrasi sisteminin kurulmasıyla oldu. Kumar’a göre Beniger bugün Bilgi Toplumu diye adlandırılan oluşumun -bilgisayarın temel ilkeleri dâhil olmak üzere- yapısal bileşenlerinin tamamlanmasının en geç 1939’da sona erdiğini ve savaş sonrasındaki ilerlemelerin çoğunlukla bu kontrol tekniklerinin kapsamlarının genişletilip uygulanması olduğunu ikna edici bir biçimde gösteriyordu.
“Bilgi toplumu yakın zamandaki değişikliklerin bir sonucu değil. … Fakat yüz yıl önce başlamış maddî ekonomi içindeki madde işlem ve akış hızının artmasının bir sonucuydu. Aynı şekilde, şimdilerde moda olan görüşün aksine, mikro-işlem ve bilgisayar teknolojisi, hazırlıksız bir toplum üstüne uygulanan, yakın zamanlarda kontrolden çıkmış yeni bir kuvveti değil, Kontrol Devrimindeki sürekli gelişmelerin en yeni halini simgeliyor.” (8)
Şimdi gelelim Bilgi Toplumu kuramcılarının en çok yaygara yaptıkları meseleye. Bilgi çağıyla birlikte kapitalist üretim ilişkilerinin aşıldığı iddiasına. Kapitalist üretim ilişkilerini çözümleyen Marksist emek-değer teorisinin kavranması bilgi çağı kuramcılarının tezlerinin dayanaksızlığını görebilmek için şarttır.

MARKSİST EMEK-DEĞER TEORİSİNİN IŞIĞINDA KAPİTALİST SİSTEMDEKİ ÜCRETLİ EMEK SÖMÜRÜSÜNÜN AÇIKLANIŞI
Bir metanın pazardaki fiyatını belirleyen şey nedir? Burjuva iktisatçılarının çoğu bu soruyu arzla talep arasındaki denge diye yanıtlayacaktır. Eğer bir meta pazarda, onun belli bir fiyattan alınmak isteneceği miktardan fazla üretilmişse bu metanın fiyatı, alıcıları üretilen metanın tamamını satın almayı cazip kılmayı becerene dek düşecektir. Yok, eğer alıcıların talep ettiği meta miktarı sunulanın üstündeyse, fiyat metanın cazibesini yeterli sayıda alıcı için artırana dek yükselir. Bir metanın pazardan alınmak istenen miktarıyla pazara sunulan miktarının eşit olduğu denge noktasındaki fiyatına metanın gerçek fiyatı denir burjuva ekonomistlerince.
İyi ama diye sorar Marx: “Niye bir metanın gerçek fiyatı diğer bir metanın gerçek fiyatından daha yüksektir?” Burjuva iktisatçılarının yanıtı yine hazırdır: Bir metanın değerini belirleyen şey onun yeryüzünde ne derece seyrek bulunduğudur. Elmas eğer sudan daha fazla miktarda bulunsaydı, fiyatı sudan daha düşük olurdu. Bu açıklamaların bir iç tutarlılığa sahip olduğu kabul edilebilir. Ancak bu teori bir insanın niye fabrikada on iki saat çalışırken bir diğerinin fabrikayı işletmekle uğraşıp hiç terlemeden servetini büyütebildiğim açıklayamamaktadır. Burjuva iktisatçılarına göre kapitalistin kazandığı para sattığı metanın üstüne koyduğu kâr kadardır. Eğer burjuva iktisatçılarının dediği gibi bir mal, maliyetinin üzerinde kârla satılabilseydi, aslında bu gözlem malın piyasaya sürüldüğü ilk dönemler için geçerlidir, belli bir süre sonra diğer kapitalistler de bu metayı üretmek isterlerdi. Üretim fazlası da fiyatı tekrar maliyetine çekerdi. Arz ve talep üzerine kurulmuş burjuva iktisadının tek zaafı bu değildir, kapitalizmin çevrimsel krizlerini açıklamada da yetersiz kalmaktadır. Tüm bunları açıklamak için yeni bir teoriyi, emek-değer teorisini geliştirmek gerekiyordu.
Emek-değer teorisi uyarınca bir metanın değişim değerini, başka bir deyişle pazardaki fiyatını o metanın içinde barındırdığı toplumsal soyut emek belirler. Başka bir deyişle bir pantolonun üretilmesi için gereken emek miktarı, bir kravatın üretilmesi için gereken emek miktarının beş katıysa, pazardaki kısa süreli dalgalanmaları bir yana bırakırsak, gömleğin değişim değeri kravatınkinin beş katı olacaktır. Peki, bir metanın içerdiği emek miktarı neyle ölçülecektir? Yanıt basittir. O metanın üretimi için gereken süreyle. Bir pantolonun üretimi için emek harcanan zaman, bir kravatınınkinin beş katıysa, pantolonun barındırdığı toplumsal emek kravatınkinin beş katı kadar olacaktır.
Böyle bir durumda ortaya yeni bir sorun çıkmaktadır. Beceriksiz bir işçi, bir metanın üretimi için becerikli bir işçinin birkaç katı zaman harcayabilir, ama bir pantolonun fiyatı onun üretiminde beceriksiz bir işçi çalıştı diye yükselmez. Belirtilen sorun, ancak toplumsal emek kavramıyla ne kastedildiği anlaşılmadığı sürece ortaya çıkacaktır. Bir metanın üretimi için harcanan toplumsal emek, o metanın üretimi için o toplumun içindeki bireylerin toplum içerisindeki verili teknolojiyi kullanarak sarf ettikleri zamandır. Marx’ın Kapital’de verdiği bir örneği anımsamak yararlı olacaktır. Dokuma makinelerinin gelişmesine karşın el tezgâhlarında dokumacılık yapmaya devam edenler, bir kumaşı dokumak için makineden saatlerce fazla emek harcasalar da, kumaşın pazardaki değeri makineyle dokunmuş kumaştan fazla değildir. Küçük aile işletmelerinin batmasının en önemli nedeni budur.
Toplumsal emek ayrıca soyut emektir. Başka bir deyişle o emeği hangi işçinin nerede hangi metanın üretimi için harcadığının hiçbir önemi yoktur. Bunun da ötesinde değer, toplumsal soyut emekle bir kez belirlenmeye başladı mı artık farklı metaların fiyatlarının belirlenmesinde onların ne derece faydalı olduklarının, kullanım değerlerinin, hiçbir önemi kalmaz. Metalar arasındaki fark içerilen soyut emeğin büyüklüğünün karşılaştırıldığı niceliksel bir farktır.
Yanıtlanmamış son bir soru daha vardır. Bir metanın üretimi için gereken tek şey emek değildir ki! O metanın üretiminde bir dizi hammadde kullanılmıştır; bu hammaddeleri hesaba katmadan bir metanın değişim değeri belirlenebilir mi? Sorunun yanıtı aslında yine sorunun kendisinin içindedir. Kullanılan hammaddelerin her biri birer metadır. Bunların değişim değeri de içerdikleri toplumsal emek miktarına indirgenebilir.
Artık kapitalist sistemdeki ücretli emek sömürüsünü açıklayan kilit kavramlardan artı-değere gelebiliriz. Demin kapitalistin bir metayı pazarda o metanın içerdiği toplumsal emek miktarının, başka bir deyişle maliyetinin üstündeki bir değere satamayacağını gördük. Peki, eğer kapitalistimiz ettiği kârları pazardaki satışından kazanmıyorsa nereden kazanıyor. Marksist emek-değer teorisine göre kapitalistlerin zenginleşmesini sağlayan şey üretim sırasındaki sömürüdür. Az önce bir metanın pazardaki değeriyle onun maliyeti arasında bir özdeşlik kurmuştuk, daha önce de bir metanın üretimden önceki hammaddelerin işçilerin emeğiyle değişim değerine sahip bir metaya dönüştürüldüğünü görmüştük. Hammaddeler de birer meta idi ve birer maliyetleri vardı. Peki ya emeğin?
Önce şunu netleştirelim hiçbir işçi emeğini satmaz. İşçinin sattığı şey emek-gücüdür, işçinin sahip olduğu hiçbir üretim aracı yoktur. Yaşamını sürdürebilmesi için para kazanması gerekir; bu da ancak üretim sürecinde bir rol almasıyla olanaklıdır. Kapitalisti kapitalist yapan şey onun üretim araçlarına sahip olmasıdır. Kapitalistin ihtiyaç duyduğu şey de üretim araçlarını kullandırtıp meta ürettirebileceği emek-gücüdür. İşçi böylelikle kapitaliste gider ve ona iş yapabilme kapasitesini belli bir süreliğine, -günde on saatliğine örneğin-, kiralar. Emek-gücünü kapitalistle ücret karşılığı değişir; emek-gücününse belli bir değişim değeri vardır: Emek-gücünün kendisi bir metadır.
Her metanın değişim değeri onun üretim maliyetine eşit olduğuna göre, emek-gücünün değişim değeri de onun maliyetine eşittir. Peki, nedir bu maliyet? İşte sömürünün temeline geldik şimdi. Çünkü işçinin emek-gücünün maliyeti olarak aldığı ücret onun bedensel, toplumsal ve tinsel ihtiyaçlarını ertesi günkü işini üretkenlik düşmeden sürdürebilmesine ancak yeterken, bu ücretin emek-gücünü kapitaliste kiraladığı süre boyunca yarattığı değerle karşılaştırılabilecek bir büyüklüğü yoktur. Emek-gücü kendi yeniden üretim maliyetinden fazla değer üretir. Buna artı-değer adı verilir. Artı-değere kapitalistin el koymasıyla birlikte de ücretli emek sömürüsü gerçekleşmiş olur.
Dolayısıyla bir işçinin ne kadar sömürüldüğü onun ne kadar ücret aldığıyla doğrudan bağlantılı değildir. Otuz milyon alan bir işçi yirmi milyon liralık artı-değer yaratıyorken, yüz milyon lira alan bir işçi iki yüz milyon liralık artı-değer yaratıyorsa; ikinci işçi birinciden daha fazla sömürülmektedir.
Castells’in birinci bağlığına geri dönebiliriz artık. (Dipnot) İleri sürdüğü Bilgi Teknolojisi Devrimi paradigmasının birinci başlığı, bilginin doğrudan üretim sürecinin bir hammaddesi haline geldiğini söylüyordu.
Bir örnekle durumu somutlaştıralım. Varsayalım ki, tam otomatik çamaşır makinesi üreten bir kapitalistimiz var; bu kapitalist modelinde bir değişiklik yapmak istediğinde, örneğin ürününü yeni bir tasarımla satmak istediğinde, bir tasarım şirketine gidecek ve yeni bir tasarım bilgisi satın alacaktır. Bu tasarım bilgisi, Castells’e göre, üretim sürecinde tıpkı bir hammadde gibi yeni bir girdiye dönüşmüştür. Castells’in beyaz eşyaların içindeki elektronik bilginin maliyetinin, çeliğin maliyetinden daha fazla olduğunu vurgulaması boşuna değildir. Ona göre bilginin, üretimde bir girdi olarak payı giderek artmaktadır. Bilgi çağının temel değişikliklerinden biri de budur.
Açıkçası, Castells’in tezlerini anlamak oldukça güç. Kendisi, bilginin bir girdi olmasının neleri değiştirdiğini açıklamıyor. Bunun dışında, bilginin bir girdi olarak kullanılması sanayi, hatta sanayi öncesi toplumlarda bile gerçekleşmiş bir durum. Beş yüzyıl önceki bir fayton imalâthanesini ele alalım. Fayton üretimi sırasında birtakım vidaların kullanıldığını düşünelim. Bu vidaları yapmak için belli bir mekanik, kimya, hatta tasarım bilgisi gerekmiyor mu? Eğer gerekiyorsa bu vidayla bu elektronik donanım arasındaki fark nedir?
Tekrar beyaz eşya örneğine dönelim. Çelikten, kaba bir hammaddeymiş gibi söz ediyor Castells… Oysa çeliğin kendisinin o çeliği elde etmek için kurulan fabrikanın inşasının ve işletiminin bilgisinden soyutlanamayacağı açıktır. Hammadde olarak kullanılan çeliğin kendisi bu bilgileri içermektedir. Bilginin kendisi öteden beri, üretime giren hammaddelerin ve üretim araçlarının içinde içerilmiştir. Dolayısıyla bilginin bir hammadde olarak üretime girmesi insan insan olalı beri devam etmektedir.
Bilgi ve üretim arasında böyle bir ilişki kurarken bunu kabalaştırmamak için bilgi üretim ilişkisini tarih boyunca değişmeyen bir ilişki olarak göstermekten kaçınmak gerekli. Gerçi bilgi, üretime giren hammaddelerde, üretim araçlarında ve üretimin organizasyonunda hep örtük olarak bulunmaktadır. Ama yirminci yüzyılın ortalarından itibaren bilginin kendisi maddi üretime doğrudan katılmadan üretim sürecinde rol oynamaya başlamıştır. Artık bilginin kendisi pazarda alınıp satılan, değişim değeri olan bir metaya dönüşmüştür. Kendini bilgi üretimiyle sınırlayan kapitalist işletmelerin sayısı dünyada hızla çoğalmaktadır.
Bir mimarlık bürosunu düşünelim. Böyle bir işletmede yapılan iş verili bir arsa üzerine bir bina inşası için proje tasarlamaktır. Bu projenin çizilmesi doğrudan hiçbir maddi üretim içermez. Büro sadece yapının bilgisini üretir ve satar. Peki, bu bürolar birer kapitalist işletme midirler? Doğrusu yirmi yıl öncesinin Türkiye’sinde bu tarz bürolar tek-tük idi; mimari bilgi genelde kendi işinde çalışan mimarlar tarafından üretiliyordu. Geçirdiğimiz yirmi yıl içerisinde bu süreç Marx’ın sunduğu kumaş üreticilerinin kapitalistleşme sürecine benzer bir biçimde gerçekleşti. Önce aile sanayisi oluştu, baba mimarlar oğul mimarlar dönemi başladı, sonra giderek getir götür işlerine bakan insanların dışında insanlar da istihdam edildi büroda. Çizim yeteneği olanlar, maket yapabilenler… İşler büyümeye başlayınca daha basit projelerin altından kalkabilecek yeni mezun mimarlar da büroya girmeye başladı. Alınan projeler büyüdükçe ayrıntıların miktarı artmaya başladı ve giderek mimari bürolar onlarca mimarın, bilgisayar sistem sorumlularının, proje sunum elemanlarının vb. ücretli olarak çalıştığı bir kurum olmaya başladı. Mimarlık büroları böylelikle kapitalist işletmeler olma yolunda ilerledi. Ellili yıllardan beri, benzer bir süreçten geçen bir sürü sektör ortaya çıktı.
Peki, bilginin bu şekilde metalaşması ve kapitalist pazar ekonomisinin vazgeçilmez bileşenlerinden biri olarak ortaya çıkması, Marksistler tarafından öngörülememiş ve kapitalizmde yapısal değişikliklere yol açacak gelişme midir?
Bilgiyi, bilgili insanı, bilim insanını hâlâ tarihsel önyargılarla algılamaya devam edip, kapitalist toplumda bilime, bilgiye hâlâ feodal zamanlardan kalma alışkanlıklarla ulvi değerler yükleseydik günümüzde köklü değişiklikler olduğunu ileri sürmemiz gerekirdi. Çünkü bilgi üretimi eğer kutsal, saygı duyulacak bir etkinlikse ve bugün üretim süreci içindeki bireylerin bilgi üretimindeki payı ortalama olarak artıyorsa, bireylerin, daha doğrusu ücretli emekçilerin daha yüce işler yapıyor, üstüne üstlük yaptıkları işten bir de doyum alıyor olmaları gerekirdi. Oysa Marksistler bunun tam tersini iddia ederler. Kapitalist toplumlarda sömürü oranı arttıkça iş giderek daha fazla sıradanlaşmaya, daha fazla katlanılmaz hale gelmeye başlar.
Bugün bilgi üretiminde de aynı durum söz konusudur. Eskiden soyluların himaye ettiği, her türlü tasadan habersiz bilim adamlarının yaptığı iş, bugün kapitalist işletmelerin performans tablolarının tehdidini, işten atılma korkusunu sürekli yaşayan, belli bir araştırma projesinin bir alt-dalının daha alt bir alt kolunda çalışan onlarca kişi tarafından gerçekleştirilmektedir. Silikon Vadisi’nde iki yüz elli bin kişinin çalıştığını söylemiştik, bunların ancak çok küçük bir azınlığının klasik anlamıyla bilimle uğraştığı açık bir gerçek. Bilgi üretiminin yaygınlaştığı ve dünya kapitalist üretiminde rolünü büyüttüğü de doğrudur. Ancak bu büyüme sırasında bilimsel etkinlik daha fazla insanı insanlaştıracağına kendisi “ayağa düşmüştür”, bilgi kapitalist pazarda diş fırçasından farksız bir metaya dönüşmüştür. Komünistlerin, yüz elli yıl önce kaleme alınmış Manifestosunun yeterince açık olduğunu sanıyoruz:
“İktidara geldiği her yerde burjuvazi tüm feodal, babaerkil, kırsal ilişkileri darmadağın etmiştir, insanları doğal efendilerine düğümleyen cicili bicili feodal kordonları acımasızca koparıp atmış ve insan ile insan arasında kupkuru çıkar dışında, duygusuz “nakit ödeme” dışında, hiçbir bağ bırakmamıştır. Dindar esrikliğin kutsal ürpertilerini de, şövalyece yüksek heyecanları da, dar kafalı burjuva duygusallığını da bencil hesapçılığın buz gibi suyunda boğmuştur. Kişisel saygınlığı değişim değerine indirgemiş, sayısız belgeli ve kazanılmış özgürlüklerin tümünün yerine tek bir özgürlüğü, vicdansız ticaret özgürlüğünü koymuştur. …
Bugüne dek üstün değer verilen ve sofuca bir ürküntüyle bakılan ne kadar eylem varsa burjuvazi bunların hepsinin üstündeki kutsallık örtüsünü çekip atmıştır. Doktoru da, hukukçuyu da, rahibi de, şairi de, iktisatçıyı da, kendi ücretli emekçisi haline getirmiştir.” (9)
Gelelim bilgi-değer teorisiyle ilgili savlara. (10) Emek-değer kuramının geçersizliğini ilan ederek onun yerine yeni bir kuramın, bilgi-değer kuramının inşa edilmesi gerektiğini ileri sürmek, bilgiyle emek arasındaki ilişkiyi yeniden üretmek anlamına gelir. Başka bir deyişle emek-değer kuramının yerine bir bilgi-değer teorisi inşa edeceksek o zaman üretim sürecindeki unsurların hepsinin emeğin değil bilginin kristalleşmiş hali olduğunu söylememiz gerekir. Böylelikle emeğin değerini belirleyen şey de içerdiği bilgi miktarı olacaktır.
Bu çabanın en büyük sakatlıklarından biri bu kuramın bilgiyle emek arasındaki neden-sonuç ilişkisini tersine çevirmesidir. Bilgi, emeğin sonucu olmaktan çıkar ve nedeni haline gelir. Ama bu anlamsız bir durumdur; çünkü emek, en azından toplumsallaşmış soyut emek, zamanla ölçülebilen bir etkinliktir, oysa bir işi yapabilmenin bilgisi, o işin nesnesi hakkında doğruluk değeri olan önermelerin karmaşık bir biçimde örgütlenmiş halidir. Bilgi de elbette durağan, kendini yeniden üretme kapasitesinden yoksun bir kategori değildir. Ancak bilginin hareketi de zihinsel bir etkinliğin, emeğin sonucudur.
Bu anlayışın ikinci aksaklığı bilgi üretiminin ne olduğuna ilişkin yanlış bir kavrayışa sahip olmasıdır. Bilgi-değer teorisi gibi sansasyonel bir kuramla ortaya çıkabilmek için bilginin de emeğin bir madde içerisinde yoğunlaşıp birikebildiği gibi yoğunlaşıp birikebilmesi gerektiğine inanmak gerekir. Bu anlayışın mantıksal olarak zorunlu sonucu da on dokuzuncu yüzyıldaki pozitivistlerin savunduğu gibi bilginin yığınsal olarak biriktiğini kabul etmektir. Başka bir deyişle gün be gün yeni şeyler öğrendiğimizi savunmak, her gün bir önceki günden daha az cahilleştiğimizi ileri sürmemiz gerekmektedir. Oysa bu aydınlanmacı bir yanılsamadan başka bir şey değildir. Bilgi yığınsal olarak birikerek ilerlemez. Bilginin ilerlemesinde diyalektik bir süreç söz konusudur. Bilim bir aksiyom işlevi gören birtakım öncüllerle başlar. Bu öncüllerin mantıksal sonuçları gözlemle sınanabilir ve yanlışlanabilir önermelerdir. Dünyadaki olguları en bütünlüklü bir biçimde açıklayabilen kuram en iyi kuramdır, ancak bu kuram da evrensel bir kuram değildir. Daha iyi bir kuram çıktığı zaman terk edilir. Daha önceki kurama göre doğru olan bir önerme bir sonraki kuram bağlamında yanlış bir önerme olabilir. Bu yüzden bilgiler birikmez, belli öncüllerden olguları açıklamak için çıkarsanır ve sistemli bir bütünlük içerisine konur. Belli bir zaman sonra bu bilgilerin çoğu terk edilir ve yerine yeni bir öncül demetinden çıkarsanmış bilgiler konulur.
Şimdi artık bir nesnenin içinde bilginin neden birikemeyeceği anlaşılır olmalıdır. Bilgi artan bir yığın olmadığı için iki nesneyi birinin içinde diğerinden daha fazla bilgi var diye kıyaslayamayız. Böyle bir şey için tek bir ölçüt vardır, o da emektir.
Bu kurama ilişkin son olarak şunu söyleyebiliriz. Kuram, bilimsel bilgi üretim süreciyle, bu bilginin uygulanma alanlarını birbiriyle karıştırmıştır. Gerçek bilimsel üretim bir kuramdan öbür kurama geçmeyi zorunlu kılan kriz döneminde yapılır. Oturmuş bir kuram varken bu kuramın uygulanabilirliğini artırmaya yönelik girişimler bulmaca çözmekten çok da farklı olmayan etkinliklerdir. Dolayısıyla bu türden bir üretim etkinliğinin yaratıcı insan emeği olarak sunulması doğru değildir.
Yanıtlayacağımız son iddia kafa bulandırıcı yeni bir adlandırmadan başka bir şey olmadığını gördüğümüz “bilgi toplumumun zamanın ve mekânın kısıtlayıcılığını ortadan kaldırdığıyla ilgili olanı. Bilgisayarların ve diğer robot destekli üretim tekniklerinin üretim hızını katlayarak arttırdığı doğrudur. Bunun ücretli emek sömürüsüne dayanan kapitalizmi niçin değiştireceği bilgi toplumu kuramcıları tarafından yanıtlanmayan bir sorudur. Yukarıda görüşlerini alıntıladığımız kuramcılar sürekli bir bolluktan söz etmektedir. Bu bolluktan ne kastedilmektedir? Eğer gerçekten “bilgi toplumu”nun havarileri emekçilere gerçekten bir müjde getiriyorsa bu bolluğun üretim sürecine de yansıması gerekmektedir. Bunun en önemli göstergesi de çalışma saatleridir. Eğer kapitalist üretim tekniklerinin her şeyi beş on kat hızlı, binlerce kat fazla üretmesi bir bolluk göstergesiyse, bu bolluktan faydalanacak olan emekçilerin de eskiye kıyasla beşte bir, onda bir süre boyunca çalışmaları gerekirdi. Oysa en gelişmiş kapitalist ülkelerde işçiler otuz beş saat çalışmaktadırlar ki o da uzun ve çetin mücadeleler sonucunda elde edilmiştir ve toplusözleşmelerde olmasına karşın çoğunlukla kâğıt üstünde kalmaktadır. Ne ilerleme!
Mekâna bağlılığın aşıldığı, “küresel ekonominin” ulus devletinin sınırlarını kırdığı ve bunun da bir yenilik olduğu tezi ise bir başka saptırmadır. Eğer söz konusu olan uluslararasılaşma ise, kapitalizmin bu özelliği Marksizm’in kurucuları ve geliştiricilerince çok önceden ortaya konmuştu. Komünist Manifestodan ilgili pasajı aktarmak sanırız yeterli olacaktır:
“Sürekli genişleyen sürüm ihtiyacım karşılamak için burjuvazi, yeryuvarlağının bütününe el atmakta. Her yerde yerleşmesi, her yerde yapılaşması, her yerde bağlantılar kurması gerekiyor.
Burjuvazi, dünya pazarını sömürmek yoluyla tüm ülkelerin üretim ve tüketimini kozmopolitleştirdi. Gericilerin çok üzülecekleri biçimde ulusal zemini sanayinin ayağının altından çekiverdi. En eski ulusal sanayiler yok edildi ve hâlâ her gün yok ediliyor. Her uygar ulusun bir yaşamsal sorun olarak ithal etmesi gereken ve artık yerli hammaddeyi değil en uzak bölgelerin hammaddelerini işleyip, mamulünün de yalnız kendi ülkesinde değil dünyanın her yerinde birden tüketildiği yeni sanayiler, o eski ulusal sanayileri bir kenara itiyor. Yerli imalatla karşılanan eski ihtiyaçların yerini de, en uzak ülke ve iklimlerin ürünleriyle ancak giderilebilecek ihtiyaçlar atıyor. Eski yerel ve ulusal kapalılık ve kendine yeterlik yerine de, ulusların her yönde hareketliliği ve her yönde birbirine bağımlılığı geçmekte. Üstelik yalnız maddi üretimde değil manevi üretimde de bu böyle. Ayrı ayrı ulusların manevi ürünleri ortak mülk oluyor. Ulusal tek yanlılık ve sınırlılık artık mümkün değil, pek çok ulusal ve yerel edebiyattan bir dünya edebiyatı oluşmakta.” (11)
Bölümü son bir hatırlatma yaparak bitirelim. Bilimsel teknolojik gelişmelerin kapitalizmi kurtardığını söyleyenleri eleştirmek kimi zaman yanlış anlamalara yol açıp bu gelişmelerin taşıdığı devrimci potansiyeli küçümsediğimiz sanısını uyandırabilir. Oysa doğru olan bunun tam tersidir. Bu dönüşümlerin yarattıkları olanaklar söz konusu olduğunda burjuva ideologlarının ufku özel mülkiyete ve haz aritmetiğine dayalı kapitalist sistemin sınırlılıklarını aşmamaktadır. Oysa Marksistler sadece bu yeniliklerin içinde taşıdığı potansiyeli sarmalayan deli gömleğinin kapitalizm olduğunu vurgulamakla yetinmez. Bu deli gömleği parçalandığında, sosyalist dünyada tüm bu yeniliklerin insanların önünde sınırsız imkânlar yaratacağını da belirtir. İnternetin belki de en önemli getirişi proleter demokrasinin teknik sorunlarını çözmesi olacaktır. Bilgisayarların artan kapasitesinin giderek karmaşıklaşan üretim ve tüketimin planlanmasında en büyük kolaylıkları sağlamayacağını, teknolojik atılımların insanları makinaya köle eden vasıfsız işgücünü herkes için en az süreye indirmeyeceğini, hızla artan üretimin herkesin yeteneği kadar verdiği ihtiyacı kadar aldığı komünist dünyayı yaratacak bolluğun temelini atmayacağını kim söyleyebilir?

BURJUVAZİ KİMLERDEN ÖĞRENİR?
“Bilgi Çağı”nda yaşadığımızı söyleyen kuramcıların ortak kaygısı, kitleleri, işçi sınıfının ve emekçilerin eza cefa içerisinde yaşamak ve çalışmak zorunda kaldığı kapitalizmin bittiğine inandırmaktı. Elbette bu ikna çabası ancak birtakım mantık oyunlarına dayandırılmak zorundaydı.
Burjuvazinin ideologları, önce üretici güçlerin belli bir biçimini anlatan sanayi devrimiyle, bir üretim ilişkisini tanımlayan kapitalizm arasında birebir bağlantı kurarlar. Bu özdeşliği kurduktan sonra tarihsel materyalizmin tahrif edilmiş, kaba bir versiyonunu yutturmaya çalışarak üretim biçimindeki her gelişmenin kendiliğinden üretici güçler arasındaki ilişkilere de yansıyacağını iddia ederler. Ardından üretici güçler arasındaki ilişkileri hem yüzeysel hem de olgular tarafından boğulmuş bir biçimde inceleyerek, klasik sanayi olarak adlandırılmayacak yeni üretici güçlerin geliştiğini tekrar edip dururlar. Üretici güçler değişip durur da üretim ilişkileri oldukları yerde kalırlar mı? Elbette onlar da kendiliğinden yeni bir ilişki tarzına doğru, ama sancılı ama rahat, evrilecekti. Geriye bu endüstri sonrası topluma yeni bir ad koymak kalıyordu.
Burjuvazinin ideologları iki vahim çarpıtma yapıyorlardı. Birincisi yazı boyunca da açıklamaya çalıştığımız gibi üretici güçler açısından devrim niteliğinde bir gelişme olmamıştı. Bilim ve teknolojideki gelişmelerin tümü kapitalizmin bir sistem olarak her şeyi meta üretiminin, dolayısıyla pazar ekonomisinin içine çekmesine, karşılaştığı işgücünün denetimi ve organizasyonu sorunlarını çözmesine yaramıştır. Bilginin üretimde eskisinden niteliksel olarak farklı bir yer tuttuğunu; ulusal sınırlarının ve üretim hızının prangasına vurulmuş bir sanayi ekonomisinin yerini bilgisayarların nano-saniye hızındaki işlemleriyle tüm dünyaya yayılmış yeni bir bilgi ekonomisinin aldığını söylemek, ne Kapital’i ne de Manifesto’yu anlamak, daha da kötüsü tahrif etmek anlamına gelir. Komünistler hiçbir zaman kapitalizmin ulusal sınırlara hapsolacağını; bilginin metalaşma sürecinin dışında kalacağını söylememiş, aksine, bunların tersinin doğru olduğunu ilk saptayanlar olmuşlardır.
İkinci vahim aldatmacayı üretici güçlerdeki her gelişmenin üretim ilişkilerinde kendiliğinden bir değişim yaratacağını kabul edenler yapmışlardır. Marx’ın Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı’nın önsözünde belirttiği gibi;
“Gelişmelerinin belli bir aşamasında, toplumun maddi üretici güçleri, o zamana kadar hareket ettikleri toplumun mevcut üretici ilişkilerine ya da, bunların hukuki ifadelerinden başka bir şey olmayan mülkiyet ilişkilerine ters düşerler. Üretici güçlerin gelişmesinin biçimleri olan bu ilişkiler, onların engelleri haline gelirler. O zaman bir toplumsal devrim çağı başlar.”
Demek ki bir toplumsal devrim meydana gelmeden üretim ilişkileri değişmiyor. Üretici güçlerde meydana gelen değişiklik üretim ilişkileri değiştirilmediği sürece toplum içerisinde varolan sınıflar-arası çelişkiyi sönümlendirmek bir yana daha da keskinleştiriyor. Burjuvazinin ideologları yeni üretici güçlerin geliştiği konusunda ikna edici değil ancak ikna edici olsalardı bile, bu burjuvazinin işinin kolaylaştığı şöyle dursun, git gide zorlaştığı anlamına gelirdi.
Bugün dünyanın her yerinde burjuvazi avuç avuç paralar saçarak yalanlarını gazetelerden, televizyonlardan, amfilerden yaymaya çalışıyor. Türkiye’deki durum da bundan farksızdır. Yalnız Türkiye burjuvazisinin, böyle konularda cafcaflı yazılar döktürecek kalemlerle kurduğu organik bağlar yetmemektedir. Burjuvazinin kendi bağrından çıkardığı “yetenekleri”, döneklerle takviye etmesi gerekmektedir. Tüm döneklerin bu kadar çok alkışlanmasının en önemli nedenlerinden biridir bu. Burjuvazi kendi çıkarlarının matrisini çizdikten sonra kendisini bu matris üzerinde en iyi savunanları ödüllendirmektedir. Saygın gazetelerde köşe yazarlığı yapmak, açık oturumlara bir bilen olarak katılmak, televizyonlara entelektüel boyutlu programlar hazırlamak, yüklü miktardaki nakit ödemenin dışındaki en önemli ödüllerdir.
Doğrusu burjuvazinin paralı uşakları görevlerini, cehaletlerini belli etmeden, iyi yerine getirmektedirler. Öyle ki, bugün fabrikalarda işçi sayısının hızla arttığı; burjuvazinin kendi yasalarına bile uymayarak işçileri sendikasız, sigortasız on-on iki saat çalıştırdığı; bilgi-işlemin doğrudan üretimde yer alma payının çok az olduğu bir ülkede, Türkiye’de, bu tezler kendini ilerici, demokrat, sosyal demokrat, güler yüzlü sosyalist diye tanımlayan çevrelerden bile ilgi görmektedir.
Ama güneş balçıkla sıvanamıyor. Sosyalist Arnavutluk’un yıkılışı ve revizyonist Doğu Bloğu’nun çöküşü gibi emperyalist burjuvaziye politik üstünlük sağlayan gelişmeleri arkasına alan, iletişim araçları ve üniversite kürsülerince desteklenen bu saldırı ve gerçekleri tersyüz etme kampanyası, olaylar ve olgular karşısında inandırıcılığını her geçen gün yitiriyor, nesnel bakımdan tüm bu teorilerin yalanlanması anlamına gelen emekçilerin eylem barikatlarına çarpıyor. Ama bu durum, bu türden gerici teori ve kampanyalara karşı mücadele görevini gereksiz kılmıyor. Aksine çok yönlü bir ideolojik mücadeleyi zorunlu hale getiriyor. Bu mücadele, burjuvazinin, bilgi toplumu, globalleşme vb ambalajıyla yaratmaya çalıştığı yanılsamaların parçalanması ve etkisinin kırılması için zorunludur. Yaratılmaya soyunulan yeni din parçalanmalıdır!
“Zincirlerin her yanını örten imgesel çiçeklerden eleştiri, insanın süssüz ve umut kırıcı zincirler taşıması için değil, ama onları atması ve canlı çiçeği devşirmesi için zincirleri arındırıyor, Dinin eleştirisi insanın yanılsamalarını, insanın kendi gerçekliğini akıl çağına erişen ve yanılsamalardan kurtulmuş bir insan olarak düşünmesi, etkilemesi ve biçimlendirmesi için, kendi kendinin, yani kendi gerçek güneşinin çevresinde dönmesi için ortadan kaldırıyor.

KAYNAKÇA
1) Castells, ManueJ; The Rise of The Network Society, Oxford: Blackwell, 1996
2) Kumar, Krishan; From Post-Industrial to Post-modern Society, Oxford: Blackwell, 1996
3) Naisbitt’in Megatrends adlı kitabından aktaran Kumar, sf. 14
4) Stonier’den The Wealth of Information: A Profile of The Industrial Economy adlı kitabından aktaran Kumar, sf.14
5) Bu bölümdeki bilgilerin neredeyse tümü Castells’in kitabından alınmıştır.
6) Castells, sf. 60–62
7) Kumar, sf. 10
8) age, sf. 12
9) Komünist Parti Manifestosu, K. Marx-F. Engels, Evrensel Basım Yayın, çev: Yılmaz Onay, Haziran 1998
10) Kumar, sf. 18–19
11) Komünist Parti Manifestosu

Haziran 1998

Dipnot:
Yukarıdaki tezlerin geçersizliğini göstermeden önce Castells’in, Bell, Naisbitt gibilerinin iki ana iddiasından hangilerini niye cevaplamayacağımızı açıklayalım. Castells’in üçüncü tezi dolaylı olarak bilgi çağıyla birlikte esnek üretimin yeni üretim biçimi olarak geliştiği savını içeriyor. Esnek üretim, post-fordizm tartışması bu yazının kapsamını aşıyor. Bu yüzden sadece bir iki şeyi belirtmekle yetineceğiz. Esnek üretimle taşeronlaştırma arasında büyük bir ilişki vardır. Esnek üretimin işçilere vasıf kazandırıp onları nitelikli, üretken, üretmekten hoşnut kıldıkları söylencesi ise koca bir yalandan başka bir şey değildir. Esnek üretimle birlikte kapitalizm en uyanık, en hesapçı ve en zalim biçimiyle işlemeye başlamış, tüm işçi örgütlülüklerine karşı topyekûn bir saldırıya girişmiştir.
Devrimci Marksistlerin bugün öncelikle üstünde düşünmesi gereken konu esnek üretimin kapitalizmi güzelleştirip güzelleştirmediği sorunu değil, dünya işgücü pazarını mümkün olduğunca yağmalayan, kendisinin serbest dolaşım hürriyetini tankı, topu, nükleer füzesiyle edinmiş; yine aynı şekilde ucuz işgücünü kendi ülkesinin sınırlarına hapsetmiş, her türlü örgütlü işçi mücadelesini dağıtabilmek için öteden beri oluşturduğu yedek işsiz ordusunun yanına bir de fason çalışan küçük aile işletmeleriyle taşeron şirketlerin fiyat kırıcı gücünü eklemiş burjuvaziye karşı işçi sınıfının örgütlü gücünü yükseltebilecek strateji ve taktiklerin neler olduğu sorusunun yanıtıdır.
Üstünde durulmayacak noktalardan biri de Castells’in beşinci belirlemesidir. Teknolojinin bölünmesi ve ardından bu bölünmüş parçaların birbiriyle tekrar kaynaşma eğiliminde olması kapitalizmi kapitalizm olmaktan çıkaracak bir şey değildir. Yine de bilgi toplumu kuramcılarının buna bağrında kapitalist üretim ilişkilerini geliştiren sanayi toplumunun temel özelliklerinden biri olduğunu anımsatarak karşı çıkabilir. Ne de olsa yıllar yılı kapitalist üretim bilim insanları dâhil tüm ücretlileri vasıfsız hale getiriyor, bilimle uğraşanlar giderek küçücük bir konu hakkında her şeyi bilen ama başka hiçbir şey bilmeyen kişilere çevriliyor diye itiraz edilmişti. Uzmanlaşma ortadan kalkıp yerine tekrar bütünlüklü bir bilim ve teknoloji üretimine geçildiğine göre, kapitalizmin doğasıyla özdeşleştirilen bu eğilim sona erdiğine göre bundan en azından kapitalizmin mantığında bir şeylerin değiştiğini çıkarmamız gerekir. Böylesi akıl yürütmelere girişenlerin birtakım genel geçer gözlemlenebilir olgulara gözlerini kapadığını sanıyoruz. Ne bilimde ne teknolojide uzmanlaşma azalmakta. Hatta ister biyolojide ister matematikte ister başka bir anabilim dalında kendi bağımsızlığını ilan eden alt-bilim dallarının sayılarının artması bu iddianın tam tersinin doğru olduğunu gösteriyor. Kapitalizmin gelişmesi uzmanlaşmayı o kadar artırıyor ki eskiden birbirinden ayrışmış alanlar bir sürü alt dala bölününce kimi alt dallar birbirlerine tekrar yakınlaşmaya başladılar; böylelikle de aralarındaki sınırlar tekrar belirsiz hale geldi. Zaten Castells’in dediği kaynaşmayı, aslında söz konusu olan şey bir kaynaşmadan çok bir alan belirsizliği, sadece birbiriyle sınırı olan alt dallar yaşıyor.

Özgürlük Dünyası 2022

Yukarı ↑