11.Uluslararası Marksist-Leninist Parti ve Örgütler Konferansı(CİPO-ML)


Uluslararası Marksist-Leninist Parti ve Örgütler Konferansı’nın 11.si, Ekim ayında Avrupa’da yapıldı. Konferansa şu parti ve örgütler katıldılar:

Almanya Komünist Partisi (KPD)

Brezilya Devrimci Komünist Partisi (PCR)

Danimarka İşçileri Komünist Partisi (APK)

Dominik Cumhuriyeti Komünist Emek Partisi (PCT)

Ekvador Marksist Leninist Komünist Partisi (PCMLE)

Fransa İşçileri Komünist Partisi (PCOF)

İran Emek Partisi (Tufan)

İspanya Komünist Ekim Örgütü (Octubre)

İspanya Komünist Örgütler Ulusal Komitesi (CEOC)

Kolombiya Komünist Partisi (Marksist-Leninist) (PCC-ML)

Meksika Komünist Partisi Marksist Leninist (PCMML)

Norveç Marksist Leninist “Devrim” Örgütü

Tunus İşçileri Komünist Partisi (PCOT)

Türkiye Devrimci Komünist Partisi (TDKP)

Yukarı Volta Devrimci Komünist Partisi (PCRV)

Yunanistan Komünist Partisini Yeniden İnşa Örgütü

Bu toplantı, Ekvador’da yapılan bir önceki Konferans’ın almış olduğu kararlarla ilgili bir değerlendirme yaptı. Yani,

Konferans’ın organı olarak “Birlik ve Mücadele” dergisinin yayınlanması,

Bu sene dokuzuncusu gerçekleştirilen “Latin Amerika Devriminin Sorunları Semineri”nin düzenlenmesi,

Dominik Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilen “Latin Amerika ve Karayip ülkeleri Sendikal Buluşması”,

Kolombiyalı devrimci komünist yönetici Francisco Caraballo yoldaşla dayanışma kampanyası,

Ve Konferans partileri tarafından gerçekleştirilen ve uluslararası planda Konferans’ı tanıtan bir dizi başka etkinliğin değerlendirmesi yapıldı.

Konferans, Fransa’da ve ardından Hollanda’da Avrupa Birliği anayasasına hayır oyu çıkmış olmasının öneminin altını çizdi. Bir emperyalist blokun inşası projesine ve neoliberal politikalara karşı, Marksist Leninist partilerin, işçi sınıfı ve demokratik güçlerle birlikte kararlı bir muhalefeti geliştirmesinin zorunluluğuna vurgu yaptı.

Marksist Leninist güçler olarak, emperyalizmin egemenliği nedeniyle kendi ülkelerinde yaşanan sefaletten kaçan göçmenleri, Ceuta ve Melila’da görüldügü gibi aşağılayan, katleden saldırgan Avrupa politikasını mahkum ediyoruz.

Konferansımız, emperyalist egemenlik sistemini saran krizin derinleşmesine ve yoğunlaşmasına, Asya Afrika ve Latin Amerika halklarının ve işçilerinin giderek genel bir özellik kazanan anti-emperyalist mücadelelerine dikkat çekti. Yerel gerici savaşların, başta Amerikan emperyalizmi olmak üzere emperyalizmin terörist, kriminal ve saldırgan eylemlerinin halklar tarafından reddedildiğine vurgu yaptı.

Konferans, dünya emperyalizminin hizmetindeki burjuva hükümetlerin uyguladıkları neoliberal politikalara, özelleştirmelere, halk düşmanı önlemlere karşı işçi sınıfı ve halkların muhalefetinin önemine vurgu yaptı. İşçi sınıfı ve halkların mücadele ve örgütlenmesini, bu gerici projelere karşı ve kapitalist dünya sisteminin genel krizine alternatif olarak ileri sürdüğümüz devrimci toplumsal değişim perspektifiyle ilerletmenin önemine dikkat çekti.

Konferansımızın 11. oturumu, ülkelerinin Amerikan emperyalizmi ve mütteffiklerinin ordularınca işgal edilmesine karşı kahramanca direnen Irak halkı ile dayanışmasını ifade eder. Amerikan emperyalizmince desteklenen siyonist İsrail saldırganlığına karşı, kendi ulusal hakları için direnen Filistin halkının mücadelesine desteğini ifade eder. Konferansımız, kriminal ve fetihçi yüzü iyice açığa çıkan Bush rejimi tarafından özellikle İran ve Suriye’ye yöneltilen saldırı tehditlerini mahkum eder ve mücadele görevlerine dikkat çeker.

Konferansın 11. oturumu, kendi mensuplarına, işçi sınıfı ve halkın ileri kesimlerine emperyalizme, tekellere ve dünya gericiliğine karşı mücadelede genel rehber görevi görecek olan bir taktik platformu tartıştı ve onayladı. Bu, her bir ülkenin kendine özgü koşullarında, devrimci mücadelenin her bir aşamasında devrimci parti ve örgütlerin, insanlığın ortak düşmanlarına karşı mücadelesini birleştirmek üzere ileri sürecekleri eylemlere klavuzluk edecek bir araçtır.

Konferans, Venezuella’da yürürlükte olan demokratik halkçı sürece karşı çıkan ve emperyalizmin ve gericiliğin hizmetinde bir faaliyet yürütmeye devam eden Venezuella Bandera Roja Partisi’nin saflardan atılması kararını onayladı.

Konferansımızın bu oturumunda, emperyalizme, burjuvaziye, dünya gericiliğine karşı mücadeleyi ileriye taşımak, işçi sınıfı ve halkların kurtuluşunu yakınlaştırmak üzere, başkaca da bir dizi kararlar alındı, görevler belirlendi.

Marksist Leninist Parti ve Örgütler Uluslararası Konferansı 11. Oturumu

Ekim 2005, AvrupaİRAN’DA İŞÇİ SINIFININ İŞ VE YAŞAM KOŞULLARI ÜZERİNE KARAR:

Iran işçi sınıfının dramatik durumunu, ekonominin bazı sektörlerinde işçilerin aylardır ücretlerini alamadıklarını,

Mollalar rejiminin işçi sınıfı üzerinde baskı, taciz ve dini despotizm uyguladığını,

Dini yetkililerle suçortaklığı içinde bulunan patronların, emekçileri utanç verici bir tarzda sömürdüklerini,

Dikkate alan Uluslararası Marksist Leninist Parti ve Örgütler Konferansı;

– Iran’daki İslami rejimin gerici tutumunu kararlılıkla mahkum eder.

– İşçi ve emekçilerin şu meşru taleplerle yürüttükleri mücadeleyi destekler:

a) Birikmiş ücretlerin ödenmesi,

b) Geçici sözleşmelerin kaldırılması ve toplusözleşme hakkının tanınması,

c) Bağımsız sendikal örgütlerde serbestçe örgütlenme hakkı.

– İran halkını, haklı mücadelesinde işçi sınıfını desteklemeye çağırır.

– İran işçi sınıfı ve halkının, ABD emperyalizminin ve mütteffiklerinin saldırı tehditlerine karşı ulusal egemenliklerini savunma mücadelesini kararlılıkla destekler.IRAK ÜZERİNE KARAR:

Irak Yurtsever Cephesi’ne ve tüm Irak direniş hareketine

Uluslararası Marksist Leninist Parti ve Örgütler Konferansı 11. oturumu, Irak halkının Amerikan emperyazmizmine ve mütteffiklerine karşı sürdürmekte oldukları kahramanca direnişi selamlar.

Direniş, bombalara, saldırılara ve işkencelere rağmen giderek gelişmekte ve güçlenmektedir. ABD emperyalizmi, sözde demokrasisini ve uşaklarını dikte ettirmekte zorlanmaktadır.

Kahramanca direnişiniz, dünyanın her tarafında komünistler, Marksist Leninistler tarafından aktif olarak desteklenmektedir. İşgal ve baskı altındaki halkların, işçi sınıfının ve emperyalizme karşı direnenlerin güçleri, Amerikan emperyalizminin dünyayı fethetme ve egemenlik kurma girişimi karşısında birleşmektedir.

Irak halkının ve direnişinin zaferi ve özgürlüğü, dünya işçileri ve halkları için büyük bir önem taşımaktadır. Cesaretli mücadeleniz, ABD emperyalistlerine ve Bağdat’taki işbirlikçilerine unutamayacakları bir yenilgi tattıracaktır. Irak halkının direnişi yalnız kendisi için değil, aynı zamanda Amerikan imparatorluğu tarafından “koruyucu savaş”la  tehdit edilen öteki halklar içindir de.

Yaşasın Irak Direniş Hareketi !

Tüm politik tutuklulara özgürlük !

Kahrolsun ABD emperyalizmi ve işbirlikçileri !

Yorumlar kapatıldı.

Özgürlük Dünyası 2022

Yukarı ↑